Wrecks in Documents – Bibliografie

Op deze pagina treft u een overzicht van de door de RCE geraadpleegde bronnen bij het opstellen van de dataset Wrecks in Documents. Hier vindt u een lijst met de in de dataset gebruikte afkortingen.

Online bronnen

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826).
Via: http://resources.huygens.knaw.nl/handellevant

Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries.
Via: http://resources.huygens.knaw.nl/das

Resolutiën Staten-Generaal 1576-1630.
Via: http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630

Kranten en tijdschriften

 • Amsterdamsche Courant (Amsterdam 1670-1811).
 • Courante uyt Italien, Duytschlandt ende Nederlant (Amsterdam 1636-1654).
 • Hollandtsche Mercurius (Haarlem 1650-1691).
 • Leeuwarder Courant (Leeuwarden 1752-1795).
 • Oprechte Haerlemsche Courant (Haarlem 1662-1795).

Literatuur

 • Aitzema, L. van, Saken van staet en oorlogh, 6 delen (folioversie; Den Haag 1669-1672).
 • Bruijn, J.R., Gaastra, F.S., Schöffer, I., Vermeulen, A.C.J. (eds.), The Dutch East India Company’s shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795 (Den Haag 1987).
 • Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen (delen IV en V; Franeker 2000).
 • Eelman, H., Een schip vergaat tweemaal. Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel, in: Bonke, H. e.a., Texel en de VOC: schepen op de Rede, Texelaars in de Oost (Texel 2002) 136-146.
 • Habermehl, N., Scheepswrakken in de Waddenzee (1500-1900) (Lelystad 2003).
 • Heeringa, K., Nanninga, J.G. (eds.), Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel 1590-1826, zes delen (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nrs. 9, 10, 34, 95, 115 en 120; Den Haag 1910-1966).
 • Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen (6 delen; Franeker 1833-1848).
 • Keuning, M. de, ‘Tweederlije gevoelens’: competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders 1770-1772 (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7:1 (1988) 51-75).
 • Keuning, M. de, Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11:1 (1992) 5-28).
 • Roeper, V., De schipbreuk van de ‘Negotie’: een scheepsramp bij Texel in 1790, in: Bonke, H. e.a., Texel en de VOC: schepen op de Rede, Texelaars in de Oost (Texel 2002) 123-135, 213-214.
 • Schoorl, H., De convexe kustboog: Texel, Vlieland, Terschelling: bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, deel II: Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel vanaf circa 1550 (Schoorl 1999) bijlage 2.
 • Sluijs, J. van, Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen: 1700-1800, 24 delen (z.pl. z.j.).
 • Stuart, M., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, etc., deel I (Amsterdam 1831).
 • Tielhof, M. van, ‘Het wrak Scheurrak SOI’: verslag van een speurtocht (ongepubliceerd rapport i.o.v. het Scheepvaartmuseum; Amsterdam 1997).
 • Wijn, H. van, Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar II (Amsterdam 1801).

Archieven

 • Nationaal Archief, Den Haag
  • Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Registers en Stukken, (1233) 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.01), Registers van de comptabele officieren en andere personen in dienst van de Rekenkamer, 1593-1812, inv. nrs. 615-620.
  • Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Afgehoorde en Gedeponeerde Rekeningen, (1425) 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.02), rekeningen van de ontvangers van de Esparagnes en extra-ordinaire partijen in Holland.
  • Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland, 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.01), stukken betreffende zandrecht en zeevonden met name in het Noorderkwartier, inv. nr. 699.
  • Archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland, (1589) 1603-1787 (toegangnr. 3.01.09).
  • Archief Hof van Holland, Criminele papieren (toegangnr. 3.03.01.01).
  • Archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796. Bijlagen bij de resoluties, (1550) 1576-1796 (toegangnr. 1.01.04).
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
  • Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier te Hoorn (toegangsnummer 3), Bijlagen tot de notulen 1749-1795, inv. nrs. 95-220.
  • Notarieel archief tot 1843, 16e-19e eeuw (toegangsnummer 185).
  • Archief van de Pilotage benoorden de Maze (toegangsnummer 11), inv. nr. 162, stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande en gezonken schepen, geschillen over het bergloon e.d. en klachten tegen en berechting van loodsen wegens het vastzeilen van schepen, 1739-1768; inv. nr. 163, 1745 juli 8-1752 november 18; inv. nr. 164, 1752 november 20-1759 januari l0; inv. nr. 165, 1759 januari 15-1760 mei 5; inv. nr. 166, 1760 augustus 21-1768 januari 14; inv. nr. 167, 1768 januari 15-1773 maart 27; inv. nr. 168, 1773 maart 29-1776 januari 25.
 • Stadsarchief Amsterdam
  • Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (archief nr. 5075).
  • Archief van Schout en Schepenen, van Schepenen en van de subalterne rechtbanken (archief nr. 5061), inv. nrs. 2925-3050, Authorisatien van Assuradeuren, benevens abandonnementen eninsinuatiën, 1701 – 1810.
 • Stadsarchief Rotterdam
  • Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten, 1585-1811 (toegangsnummer 18).
 • Utrechts Archief
  • Archief van de familie Huydecoper 1459-1956 (toegangsnummer 67), inv. nrs. 404-412, stukken betreffende de berging en verkoop van aangespoelde goederen door Balthasar Huydecoper als substituut-rentmeester van de heerloze goederen, 1732-1770; inv. nr. 413, rekening van Hendrik de Goijer als strandvonder op Texel, 1662-1668.
 • Westfries Archief, Hoorn
  • Notarissen in West-Friesland tot 1843 (toegangsnummer 1685).