Nieuwe impuls voor Nederlands onderzoek naar grootschalig drijvend bouwen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 5,3 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksprogramma Floating Future, waarvan MARIN penvoerder is. Dit programma onderzoekt vanuit governance, technologie en ecologie hoe Nederland drijvend kan bouwen op grote schaal en hoe dat kan op een maatschappelijk acceptabele manier. Concreet gaat het om drijvende, klimaatadaptieve perspectieven voor het binnenwater, havensteden en de Noordzee. De achterliggende vraag is hoe we ons dichtbevolkte land leefbaar kunnen houden.

Er is toenemende vraag naar ruimte voor wonen, industrie, energietransitie en voedselproductie. Zo’n 60% van ons land is nu al kwetsbaar voor overstromingen, en door klimaatverandering vormen zeespiegelstijging en rivierafvoeren een toenemende bedreiging. Maar behalve risico’s, biedt het water ook kansen voor nieuwe vormen van veilig ruimtegebruik: grootschalig drijvend bouwen. Willen we die drijvende infrastructuur opschalen, dan moeten we stappen zetten op technologisch vlak en qua sociale acceptatie van leven en werken op het water. En dat wordt onderzocht in Floating Future. Een nieuwe fase in onze transitie van ‘vechten tegen water’ naar ‘leven met water’. De uitvoering van het programma en de diverse werkpakketten zal de komende vijf jaar plaatsvinden en ligt in handen van een breed consortium van bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen. Meer informatie