Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’

Thumbnail_Onze_Vloot

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ heeft ten doel:
– de Nederlandse maritieme sector te ondersteunen;
– deze onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en de overheid en hen voor de Nederlandse maritieme sector te interesseren;
– de maritieme belangstelling en betrokkenheid van de leden in hun onderlinge verkeer te bevorderen; alles in de meest ruime zin des woords.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– mede met gebruikmaking van de bij haar leden aanwezige kennis en ervaring, de belangstelling voor en de kennisname van de belangen van de Nederlandse maritieme sector in al zijn geledingen en aspecten te bevorderen;
– het (doen) uitgeven van een maritiem opinieblad en het in stand houden van een ‘website’;
– het onderhouden van contacten met de media teneinde de Nederlandse maritieme belangen en de ontwikkelingen, welke daarin plaatsvinden op politiek, technologisch en economisch terrein, toe te lichten en te becommentariëren;
– jongeren te interesseren voor de Nederlandse maritieme sector;
– het houden van congressen, lezingen, excursies en dergelijke activiteiten;
– het samenwerken met Nederlandse en buitenlandse verenigingen, internationale maritieme organisaties, instellingen en dergelijke welke een vergelijkbaar doel nastreven;
– het verrichten van andere activiteiten, welke aan haar doelstelling dienstbaar zijn.

Contactgegevens
Postadres:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Website
Mailadres