The Corts Foundation

Logo Corts Foundation

The Corts Foundation is een particuliere stichting die is opgericht door wijlen Cees Corts. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een langlopend digitaliseringsproject van VOC-archieven in het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI), en een langlopend project waarbij twee delen van de Japanse Senshi Sōsho-reeks vertaald worden naar het Engels. Beide projecten betreffen deels de maritieme geschiedenis van Nederland en Nederlands-Indië.

Collectie en publicaties
The Corts Foundation heeft zelf geen collectie in beheer, maar is al een aantal jaar bezig om VOC-archieven in Indonesië te digitaliseren en online te publiceren. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het vertalen van twee delen uit de Senshi Sōsho-reeks. Het eerste deel (3) over de Japanse invasie in Nederlands-Indië is in september 2015 gepubliceerd in samenwerking met het Leiden University Office Tokio (LUOT); het tweede deel (26) over de Slag in de Javazee is in september 2018 gepresenteerd.

Contactgegevens
Postadres:
Mozartweg 3
1323 AV Almere
Mailadres
Website

Zeeuws maritiem muZEEum

logo ZMM fc 302 ZMM

Op loopafstand van de zee staat in Vlissingen het Zeeuws maritiem muZEEum. Een veelzijdig, interactief museum, dat ook leuk is voor kinderen. In vier thema’s (water, werk, glorie en avontuur) maken bezoekers kennis met de maritieme geschiedenis van Zeeland. Michiel de Ruyter speelt een belangrijke rol in het muZEEum. Deze bekende Nederlandse zeeheld kwam namelijk uit Vlissingen. Het museum heeft ook de op een na grootste collectie van voorwerpen uit VOC-schepen in Nederland.

Collectie
Topstukken in de collectie zijn onder andere een schilderij van Michiel de Ruyter van de hand van Ferdinand Bol, het schilderij ‘Gezicht op Vlissingen’ van Petrus Segaers – beiden uit de zeventiende eeuw, verschillende andere voorwerpen uit de De Ruytercollectie en een vijftiende-eeuwse scheepskist.

De collecties die het muZEEum beheert zijn van de gemeente Vlissingen en van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Daarnaast beschikt het museum over een grote maritiem-archeologische collectie uit de VOC-tijd (van de Nederlandse staat), diverse bedrijfshistorische collecties (Koninklijke Maatschappij De Schelde, Provinciale Stoomboot Diensten (PSD), Olau Line, Loodswezen Scheldemonden, Waterschap Scheldestromen) en een aantal kunstcollecties (Wim Hofman, Jan Sanders, Leendert van der Pool). De munt- en penningencollectie en de tegelcollectie zijn uniek in Nederland. De collectie van het muZEEum is online te bekijken via Digitale Collectie Nederland en Maritiem Digitaal

Overzicht collecties
– Historische gemeentelijke collectie Vlissingen (15de-21ste eeuw)
– Collectie ‘Michiel de Ruyter’ (17de eeuw)
– Collectie onderwaterarcheologie (vondsten uit de VOC-schepen Vliegent Hert en Rooswijk)
– Deelcollectie van het KZGW
– Bedrijfscollecties, o.a. van KMS, Waterschap Scheldestromen, PSD (20ste eeuw)
– Kunstcollecties, o.a. Leendert van der Pool, Wim Hofman, Jan Sanders (20ste eeuw)

Contactgegevens
Adres:
Nieuwendijk 15
4381 BV Vlissingen
Openingstijden:
– dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur;
– in schoolvakanties ook op maandag van 10.00 tot 17.00 uur.
Mailadres
Website

Sonttolregisters Online

banner

De Sonttolregisters bevatten informatie over alle schepen die in de 15de tot en met de 19de eeuw de Sont passeerden van en naar de Oostzee. Sonttolregisters Online omvat een elektronische database met gegevens over de doorvaarten uit de registers. Het project is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. De registers zijn bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, het jaar waarin de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. De 700 volumes van het STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.

De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
– De datum
– De naam van de schipper
– De woonplaats van de schipper
– De haven van vertrek
– De haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
– De samenstelling van de lading
– De tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van koopvaardijschippers. De registers behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het goederentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die zo’n lange periode beslaat.

STR Online is een project van de RUG en Tresoar. Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Rigsarkivet in Kopenhagen en de Fryske Akademy te Leeuwarden. Het project is in 2009 gestart; gestreefd wordt naar voltooiing in 2017.

RUG en Tresoar hebben de gegevensinvoer voor de periode 1634-1857 uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Voor de invoer van de resterende gegevens uit 1499–1634 wordt middels crowdsourcing een beroep gedaan op vrijwilligers.

Link collectie
Database Sonttolregisters

Contactgegevens
Bezoekadres:
Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Tel. 058-7890789
Postadres:
Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden
Website
Mailadres

Nieuwsbrief MarHisData

Thumbnail_stichting_maritiem

Nieuwsbrief nr. 34, mei 2017

Jaarbericht 2016
Op 11 mei is het Jaarbericht verzonden, zoals altijd samengesteld door onze medewerker ing. Marius Esman. Er waren diverse verzoeken binnengekomen om dit verslag in het vervolg digitaal aan te leveren, waaraan het bestuur gehoor heeft gegeven. Het levert bovendien enkele honderden euro’s besparing op aan inkten, enveloppen en porti.

Vernieuwing website
Na een deel van de winter gebruikt te hebben om te analyseren aan welke specificaties de vernieuwde database en website moeten voldoen is onze programmeur begin maart begonnen met de techniek. Hij hoopt in het najaar een eerste concept te kunnen laten zien, waarna bij akkoordbevinding met het testen door de gebruikers kan worden begonnen. De planning is dat voor de zomer van 2018 het systeem geheel operationeel is.

Op 11 en 12 maart j.l. is onze site gedurende bijna twee dagen niet bereikbaar geweest, zeer waarschijnlijk als gevolg van een DDOS aanval.

Raad van Advies
Op 8 mei hield het bestuur in de Fryske Akademy te Leeuwarden een bestuursvergadering, die werd gevolgd door de jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de Raad van Advies. Onderwerpen van gesprek vormden onder meer:

a) Onze financiële situatie, die dankzij enige bezuinigingen en meevallers tot en met 2020 een gezonde begroting laat zien, welke door toegezegde sponsorgelden volledig is gedekt.

b) Het bestand aan vrijwilligers dat weliswaar vrijwel constant blijft, maar wel veroudert. Door omstandigheden valt het team aan fotografen binnen de Groninger Archieven helaas uiteen, waardoor diverse standplaatsen van notarissen nog niet kunnen worden onderzocht. Het bulkwerk aan archiefonderzoek en aan de Maritieme Kronieken lijkt voor een belangrijk deel wel te zijn volbracht. De verwerking van alle verzamelde gegevens tot het samenstellen van biografieën van de schepen vergt veel tijd en specialistische kennis. We hebben hiervoor enkele dames en heren in opleiding genomen.

c) De hoofdmoot vormden onze website en database die momenteel worden vernieuwd. Onze systeembouwer is hard aan het werk om in eerste instantie de langzamerhand verouderde software te vervangen. Vervolgens zal de website onder handen worden genomen. Ap Bouman liet een demo zien van hoe de website er uit zou kunnen zien, waarbij de nadruk zal liggen op gebruiksvriendelijkheid, snelle toegankelijkheid van gegevens en het maken van selecties. Vooral aan het laatste aspect heeft de wetenschap grote behoefte. Ook wordt gewerkt aan het veel toegankelijker maken van de Kronieken.

d) Er werd gefilosofeerd over ideeën die binnen het bestuur leven om te waarborgen dat de verzamelde informatie voor de toekomst wordt geborgd. De ideeën en adviezen van de Raad worden door het bestuur op hoge prijs gesteld.

Research
Door ziekte en door verhuizing van een van de leidende krachten is de fotografie van akten in de Groninger Archieven helaas stilgevallen. Het bestuur beraadt zich op een oplossing.

Bij Tresoar in Leeuwarden zijn onlangs ruim 500 foto’s geschoten van koopakten uit Harlingen over de periode 1839-1869. Zijn deze foto’s eenmaal verwerkt, dan betekent dat een aanzienlijke verrijking van het aantal akten en mogelijk bijlbrieven.

Maritieme Kronieken
In de loop van februari 2017 is uit de handen van Bert en Gerdy Kruidhof Kroniek 1914 ontsproten van 275 pagina’s groot. Hij is op de site te vinden. Hun volgende project is jaargang 1916, die in juli op de site kan worden verwacht en meer dan 300 pagina’s zal beslaan. De pers besteedde in die jaren uiteraard veel aandacht aan de grote verliezen aan Nederlandse schepen als gevolg van mijnen, torpederen, artilleriebeschietingen en het plaatsen van bommen na entering door watervliegtuigen of onderzeeërs.

In april is op de site een begin gemaakt met de verversing van de kronieken die gedurende het afgelopen jaar aanvullingen hebben gekregen. Ook veel correcties van namen van kapiteins en vooral van schepen konden worden doorgevoerd. Als gevolg van ziekte loopt dit proces helaas vertraging op. De verwachting is dat – evenals vorig jaar april – het aantal pagina’s in totaal met circa 100 zal toenemen.

Stichting behoud stoomschip Rotterdam

logo Vrienden

De Stichting behoud stoomschip Rotterdam/Vrienden van stoomschip Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 2001 inzet voor het behoud en een duurzame exploitatie van het ss Rotterdam dat in 1959 bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) is gebouwd als vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn (HAL). De stichting beheert een uitgebreide collectie items die bewaard zijn gebleven uit de rijke historie van het ss Rotterdam, dat ruim 40 jaar de wereldzeeën heeft bevaren. Aan boord tonen de Vrienden in vele vitrines hun collectie. Maar zij zijn ook wekelijks aan boord actief om authentieke elementen te herstellen en te beschermen. Ook verzorgen de Vrienden presentaties over het schip en denken zij met de eigenaar-exploitant van het schip mee over een duurzame exploitatie.

Overzicht collectie
– menukaarten,
– dagprogramma’s,
– reisbrochures,
– dekkenplannen,
– bouwtekeningen,
– zeekaarten,
– boeken,
– uniformen,
– serviesgoed,
– wandborden,
– zilverwerk,
– logboeken,
– fabrieksplaten,
– gereedschappen,
– divers beeldmateriaal

Publicatiereeksen
Informatiebulletin (twee keer per jaar)
– Kalender (eenmaal per jaar)

Activiteiten
– Afhankelijk van het thema sluit de stichting met activiteiten aan bij Open Monumentendag, Architectuurdag en de Wereldhavendagen;
– Lezingen;
– Kunsttour.

Contactgegevens
Bezoekadres stoomschip:
ss Rotterdam
3e Katendrechtsehoofd 25
3072 AM Rotterdam
Tel. 010 – 2973090

Postadres stichting:
Vrienden van stoomschip Rotterdam
Zandvoortselaan 184
2106 AP Heemstede
Tel. 023 – 5247269

Openingstijden:
Het ss Rotterdam is 7 dagen per week 24 uur per dag open. De tours op het schip kunnen tussen 10.00 en 17.00 uur worden gelopen.

Website stichting
Mailadres stichting
Website schip
Mailadres schip

ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

gidsFrancke-ZB

 

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland. Zij vervult de taak van Openbare Bibliotheek in Middelburg, is wetenschappelijke bibliotheek (WSF-bibliotheek) en Planbureau voor Zeeland en heeft tevens de functie van Provinciale Bibliotheekcentrale voor bibliotheken en instellingen.

ZB organiseert en biedt ruimte aan tal van culturele evenementen. Zij ontvangt jaarlijks 400.000 bezoekers, heeft circa 24.000 leden en leent per jaar meer dan 650.000 publicaties uit. Daarnaast verleent zij specifieke diensten aan het onderwijs, het bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren.

Overzicht collectie:
– Beeldbank Zeeland, met circa 4.000 maritieme foto’s, prentbriefkaarten, affiches en tekeningen;
– Tijdschriftenbank Zeeland, met circa 162.000 pagina’s waaronder enkele honderden maritieme artikelen;
– Krantenbank Zeeland, met 2,1 miljoen pagina’s waaronder talloze maritieme artikelen;
– Zee(uw)post, Sailing Letter-project met (in 2016) circa 500 17de- 18de-eeuwse brieven van en aan Zeeuwen;
– Handschriftencollectie (deels ook bezit KZGW). Tientallen 17de t/m 19de-eeuwse handschriften van onder meer Michiel de Ruyter, de familie Evertsen, Frans Naerebout en C.J.M. Nagtglas (laatste gouverneur fort Sao Jorge del Mina);
– Pamflettencollectie, met circa 3.000 titels uit de periode t/m 1795, waarvan circa 10% maritiem.
– Oud bezit. Collectie maritieme en etnografische werken en atlassen uit de periode voor 1850 met circa 1.000 werken. Maakt deel uit van:
– Boekencollectie, met circa 5.000 maritieme titels waaronder ook diverse maritieme tijdschriften.

Tot de bijzondere collecties van de Zeeuwse Bibliotheek behoren:
– oude kinderboeken en –prenten;
– Zelandica;
– bladmuziek;
– oud bezit.

Activiteiten:
– non-structurele symposia (bijv. 200 jaar afschaffing slavenhandel in 2014);
– lezingen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Postadres:
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
Tel. 0118-654000
Openingstijden:
– maandag van 13:00 tot 20:00 uur;
– dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur;
– zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Website ZB
Catalogus
Mailadres

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

Thumbnail_FVEN

Nederland heeft de grootste collectie varend erfgoed ter wereld. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien. De vloot bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen, botters, bakdekkers en zalmschouwen. De Nederlandse historische vloot is dan ook een zeer belangrijk deel van ons nationale erfgoed: het is ons Nederlands Varend Erfgoed.

Behoudsorganisaties en Federatie

Vele behoudsorganisaties zetten zich op de één of andere manier in voor het behoud van het Nederlands varend erfgoed. Zij doen dat met hulp van talloze vrijwilligers met technische, juridische en organisatorische kwaliteiten. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van deze behoudsorganisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, onder andere met de registratie van het Nederlands varend erfgoed.

FVEN registreert en waardeert
De FVEN heeft een Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Daarin zijn gegevens over het Nederlands varend erfgoed opgenomen. Het RVEN geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Het RVEN biedt een overzicht van het Nederlands varend erfgoed, inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken, en een transparante en openbare toegankelijkheid voor het publiek.

Commissies
– De Registercommissie ontwikkelt, beheert en bewaakt de kwaliteit en de integriteit van het RVEN.
– De Commissie Wet- en Regelgeving signaleert ontwikkelingen over ons varend erfgoed in binnen- en buitenland. De commissie probeert de wetgeving te beïnvloeden, voor zover mogelijk en opportuun voor het varend erfgoed.
– De Restauratiecommissie beoordeelt allerlei restauratieprojecten en adviseert subsidieverstrekkers bij het toekennen van subsidies en bij het te voeren subsidiebeleid.
– De Materialencommissie beheert een voorraad materialen in depot, een materialenfonds en houdt het materialenassortiment actueel. Dat doet zij in overleg met de aangesloten behoudsorganisaties.

Collectie
De schepen die sinds 1995 in het register zijn geregistreerd, staan sinds vorig jaar augustus op de website van het RVEN. Sinds eind 2015 wordt er vrijwel continue gewerkt aan het bijplaatsen van foto’s op de website, doch is dat met meer dan 3000 geregistreerde schepen een forse klus. Op 1 november 2016 staan 3062 vaartuigen uit de 19de en 20ste eeuw geregistreerd als varend erfgoed in het RVEN. (N.B. Dit zijn schepen in eigendom van anderen.)

Link collectie
FVEN

Typen schepen:
vrachtvaart, sleepvaart, visserij, pleziervaart, overheidsdiensten, passagiersvaart, reddingwezen, marine, veerdienst, wonen op het water

vrachtschip1238
sleepboot675
visserijschip466
pleziervaartuig450
dienstvaartuig104
passagiersschip31
diversen30
reddingboot23
marinevaartuig22
veerboot12
woonschip2

Contactgegevens
Postadres:
Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland
p/a Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Postbus 15443
1001 MK Amsterdam
Website FVEN
Website RVEN
Mailadres FVEN
Mailadres RVEN