Stichting Blauwe Lijn

Stichting Blauwe Lijn

De Stichting Blauwe Lijn probeert de Nederlandse waterbouwkundige kennis uit het verleden toegankelijk te houden en te bevorderen dat die kennis ook door toekomstige generaties gebruikt kan worden. We doen dit onder andere door projecten op onderwijsinstellingen op alle niveaus (van basisschool tot universiteit). Watermeesters zijn een inspiratiebron voor de jongere generatie en de Nederlanders in het algemeen.

De Stichting Blauwe Lijn beheert een database met toegang tot scans van historische waterbouwkundige literatuur uit de periode 1500-1953. De database verwijst naar scans (pdf) van originele werken; dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen en kaarten zijn. In de database zijn Nederlandse auteurs/ingenieurs opgenomen. Hierdoor hebben de meeste verwijzingen links naar projecten in Nederland, sommige naar projecten in de voormalige koloniën en sommige naar projecten elders die door Nederlandse ingenieurs ontworpen of uitgevoerd zijn. De links gaan naar collecties in bibliotheken van o.a. de Technische Universiteit Delft, Rijkswaterstaat, Delpher, KB, Google Books.

Inspiratieboekje: Het water geeft en neemt. De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water. De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel heeft in samenwerking met onze stichting een handzaam boekje gemaakt hierover. Het boekje is voor € 9,95 te bestellen bij De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel.

Contactpersoon Stichting Blauwe Lijn: Henk Jan Verhagen, H.J.Verhagen@TUDelft.nl

Nieuwsbrief nr. 1 (31 augustus 2023)
Podcastserie Nieuwe Watermeesters: In 2021 hebben wij een podcastserie kunnen opstarten dankzij Theo Rietveld en de Hogeschool Rotterdam. De eerste afleveringen zijn te beluisteren onder de noemer ‘Nieuwe Watermeesters’ op SpotifyAnchor FMBreaker en Google Podcasts

Batavialand

Batavialand is beheerder van de maritiem archeologische rijkscollectie en maritiem archeologische bibliotheek, het provinciaal archeologisch depot en de erfgoedcollecties van Flevoland, m.n. het Zuiderzeeproject, scheepvaart en scheepsbouw.

Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad
Postbus 119, 8200 AC Lelystad
www.batavialand.nl
Telefoon: 0320 225 90

De collecties strekken zich uit over de  periode vanaf de prehistorie tot en met heden. De collectieopbouw is voor wat betreft de Flevolandse stukken gestart in de negentiende eeuw. Archeologische  opgravingen zijn met name uitgevoerd vanaf de Tweede Wereldoorlog. De collecties spreiden zich met name uit over het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en de Rijkswateren (Noordzee, Waddenzee)

Alle collecties van Batavialand zijn toegankelijk via www.CollectieNederland.nl

De resultaten van het oral history onderzoek worden gepubliceerd op www.flevolandsgeheugen.nl

De gedigitaliseerde opgravingsarchieven worden/zijn ondergebracht bij EDNA, het e-depot van de Nederlandse Archeologie bij DANS. https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

Batavialand doet ook mee aan het Netwerk Oorlogsbronnen.

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn waterbeheer, handel, scheepsbouw en scheepvaart, in het bijzonder de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeeproject .

Koninklijk College ‘Zeemanshoop’

Het College Zeemanshoop werd in 1822 opgericht als onderlinge levensverzekeraar voor en door gezagvoerders bij de zeilende koopvaardij. Indien nodig konden nabestaanden uit dit fonds financieel ondersteund worden. Zeemanshoop stond hiermee aan het begin van de sociale geschiedenis zoals die zich in de negentiende eeuw ontplooide. Later richtte het College zich meer en meer op de belangenbehartiging van de Nederlandse zeescheepvaart. Op het hoogtepunt telde het College meer dan tweeduizend leden, waaronder koning Willem III en beschikte het over een pand op de Dam.

In 2022 wordt het tweehonderd jarige bestaan van het inmiddels Koninklijke, College gevierd. In de huidige tijd wil Zeemanshoop een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die zich betrokken voelen bij de zeescheepvaart en partijen bij elkaar brengen in het versnipperde speelveld. Elke tweede dinsdag van de maand is er sociëteit. Van tijd tot tijd worden lezingen en symposia georganiseerd. De zaal is eveneens beschikbaar voor bijeenkomsten van kleinschalige maritieme organisaties.

Het College beschikt over een omvangrijke en goed gedocumenteerde collectie boeken en periodieken de zeescheepvaart betreffende. In 2020 verschijnt een jubileumboek.

Koninklijk College Zeemanshoop
Muntplein 10, 1012 WR Amsterdam
Telefoon: 020 – 6253515
Website: www.zeemanshoop.nl
E-mail: secretaris@zeemanshoop.nl

De collectie beslaat de periode 18de eeuw-21ste eeuw, wereldwijd. Er zijn nog geen links naar de collectie.

The Corts Foundation

Logo Corts Foundation

The Corts Foundation is een particuliere stichting die is opgericht door wijlen Cees Corts. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een langlopend digitaliseringsproject van VOC-archieven in het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI), en een langlopend project waarbij twee delen van de Japanse Senshi Sōsho-reeks vertaald worden naar het Engels. Beide projecten betreffen deels de maritieme geschiedenis van Nederland en Nederlands-Indië.

Collectie en publicaties
The Corts Foundation heeft zelf geen collectie in beheer, maar is al een aantal jaar bezig om VOC-archieven in Indonesië te digitaliseren en online te publiceren. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het vertalen van twee delen uit de Senshi Sōsho-reeks. Het eerste deel (3) over de Japanse invasie in Nederlands-Indië is in september 2015 gepubliceerd in samenwerking met het Leiden University Office Tokio (LUOT); het tweede deel (26) over de Slag in de Javazee is in september 2018 gepresenteerd.

Contactgegevens
Postadres:
Mozartweg 3
1323 AV Almere
Mailadres
Website

Beëindiging van activiteiten
De Stichting heeft in 2021 haar activiteiten beëindigd. De activa van de Corts Foundation zijn overgedragen aan het Philippus Corts Fonds, onderdeel van het KITLV, Leiden.

Maritiem muzeeum Zeeland

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_Muzeeum_2023_CMYK-2-494x1024.jpg

Op loopafstand van de zee staat in Vlissingen het Maritiem muzeeum Zeeland. Een veelzijdig, interactief museum, dat ook leuk is voor kinderen. In vier thema’s (water, werk, glorie en avontuur) maken bezoekers kennis met de maritieme geschiedenis van Zeeland. Michiel de Ruyter speelt een belangrijke rol in het muZEEum. Deze bekende Nederlandse zeeheld kwam namelijk uit Vlissingen. Het museum heeft ook de op een na grootste collectie van voorwerpen uit VOC-schepen in Nederland.

Collectie
Topstukken in de collectie zijn onder andere een schilderij van Michiel de Ruyter van de hand van Ferdinand Bol, het schilderij ‘Gezicht op Vlissingen’ van Petrus Segaers – beiden uit de zeventiende eeuw, verschillende andere voorwerpen uit de De Ruytercollectie en een vijftiende-eeuwse scheepskist.

De collecties die het muZEEum beheert zijn van de gemeente Vlissingen en van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Daarnaast beschikt het museum over een grote maritiem-archeologische collectie uit de VOC-tijd (van de Nederlandse staat), diverse bedrijfshistorische collecties (Koninklijke Maatschappij De Schelde, Provinciale Stoomboot Diensten (PSD), Olau Line, Loodswezen Scheldemonden, Waterschap Scheldestromen) en een aantal kunstcollecties (Wim Hofman, Jan Sanders, Leendert van der Pool). De munt- en penningencollectie en de tegelcollectie zijn uniek in Nederland. De collectie van het muZEEum is online te bekijken via Digitale Collectie Nederland en Maritiem Digitaal

Overzicht collecties
– Historische gemeentelijke collectie Vlissingen (15de-21ste eeuw)
– Collectie ‘Michiel de Ruyter’ (17de eeuw)
– Collectie onderwaterarcheologie (vondsten uit de VOC-schepen Vliegent Hert en Rooswijk)
– Deelcollectie van het KZGW
– Bedrijfscollecties, o.a. van KMS, Waterschap Scheldestromen, PSD (20ste eeuw)
– Kunstcollecties, o.a. Leendert van der Pool, Wim Hofman, Jan Sanders (20ste eeuw)

Contactgegevens
Adres:
Nieuwendijk 15
4381 BV Vlissingen
Openingstijden:
– dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur;
– in schoolvakanties ook op maandag van 10.00 tot 17.00 uur.
Mailadres
Website

Sonttolregisters Online

banner

De Sonttolregisters bevatten informatie over alle schepen die in de 15de tot en met de 19de eeuw de Sont passeerden van en naar de Oostzee. Sonttolregisters Online omvat een elektronische database met gegevens over de doorvaarten uit de registers. Het project is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. De registers zijn bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, het jaar waarin de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. De 700 volumes van het STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.

De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
– De datum
– De naam van de schipper
– De woonplaats van de schipper
– De haven van vertrek
– De haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
– De samenstelling van de lading
– De tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van koopvaardijschippers. De registers behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het goederentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die zo’n lange periode beslaat.

STR Online is een project van de RUG en Tresoar. Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Rigsarkivet in Kopenhagen en de Fryske Akademy te Leeuwarden. Het project is in 2009 gestart; gestreefd wordt naar voltooiing in 2017.

RUG en Tresoar hebben de gegevensinvoer voor de periode 1634-1857 uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Voor de invoer van de resterende gegevens uit 1499–1634 wordt middels crowdsourcing een beroep gedaan op vrijwilligers.

Link collectie
Database Sonttolregisters

Contactgegevens
Bezoekadres:
Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Tel. 058-7890789
Postadres:
Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden
Website
Mailadres

Nieuwsbrief MarHisData

Thumbnail_stichting_maritiem

Nieuwsbrief nr. 34, mei 2017

Jaarbericht 2016
Op 11 mei is het Jaarbericht verzonden, zoals altijd samengesteld door onze medewerker ing. Marius Esman. Er waren diverse verzoeken binnengekomen om dit verslag in het vervolg digitaal aan te leveren, waaraan het bestuur gehoor heeft gegeven. Het levert bovendien enkele honderden euro’s besparing op aan inkten, enveloppen en porti.

Vernieuwing website
Na een deel van de winter gebruikt te hebben om te analyseren aan welke specificaties de vernieuwde database en website moeten voldoen is onze programmeur begin maart begonnen met de techniek. Hij hoopt in het najaar een eerste concept te kunnen laten zien, waarna bij akkoordbevinding met het testen door de gebruikers kan worden begonnen. De planning is dat voor de zomer van 2018 het systeem geheel operationeel is.

Op 11 en 12 maart j.l. is onze site gedurende bijna twee dagen niet bereikbaar geweest, zeer waarschijnlijk als gevolg van een DDOS aanval.

Raad van Advies
Op 8 mei hield het bestuur in de Fryske Akademy te Leeuwarden een bestuursvergadering, die werd gevolgd door de jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de Raad van Advies. Onderwerpen van gesprek vormden onder meer:

a) Onze financiële situatie, die dankzij enige bezuinigingen en meevallers tot en met 2020 een gezonde begroting laat zien, welke door toegezegde sponsorgelden volledig is gedekt.

b) Het bestand aan vrijwilligers dat weliswaar vrijwel constant blijft, maar wel veroudert. Door omstandigheden valt het team aan fotografen binnen de Groninger Archieven helaas uiteen, waardoor diverse standplaatsen van notarissen nog niet kunnen worden onderzocht. Het bulkwerk aan archiefonderzoek en aan de Maritieme Kronieken lijkt voor een belangrijk deel wel te zijn volbracht. De verwerking van alle verzamelde gegevens tot het samenstellen van biografieën van de schepen vergt veel tijd en specialistische kennis. We hebben hiervoor enkele dames en heren in opleiding genomen.

c) De hoofdmoot vormden onze website en database die momenteel worden vernieuwd. Onze systeembouwer is hard aan het werk om in eerste instantie de langzamerhand verouderde software te vervangen. Vervolgens zal de website onder handen worden genomen. Ap Bouman liet een demo zien van hoe de website er uit zou kunnen zien, waarbij de nadruk zal liggen op gebruiksvriendelijkheid, snelle toegankelijkheid van gegevens en het maken van selecties. Vooral aan het laatste aspect heeft de wetenschap grote behoefte. Ook wordt gewerkt aan het veel toegankelijker maken van de Kronieken.

d) Er werd gefilosofeerd over ideeën die binnen het bestuur leven om te waarborgen dat de verzamelde informatie voor de toekomst wordt geborgd. De ideeën en adviezen van de Raad worden door het bestuur op hoge prijs gesteld.

Research
Door ziekte en door verhuizing van een van de leidende krachten is de fotografie van akten in de Groninger Archieven helaas stilgevallen. Het bestuur beraadt zich op een oplossing.

Bij Tresoar in Leeuwarden zijn onlangs ruim 500 foto’s geschoten van koopakten uit Harlingen over de periode 1839-1869. Zijn deze foto’s eenmaal verwerkt, dan betekent dat een aanzienlijke verrijking van het aantal akten en mogelijk bijlbrieven.

Maritieme Kronieken
In de loop van februari 2017 is uit de handen van Bert en Gerdy Kruidhof Kroniek 1914 ontsproten van 275 pagina’s groot. Hij is op de site te vinden. Hun volgende project is jaargang 1916, die in juli op de site kan worden verwacht en meer dan 300 pagina’s zal beslaan. De pers besteedde in die jaren uiteraard veel aandacht aan de grote verliezen aan Nederlandse schepen als gevolg van mijnen, torpederen, artilleriebeschietingen en het plaatsen van bommen na entering door watervliegtuigen of onderzeeërs.

In april is op de site een begin gemaakt met de verversing van de kronieken die gedurende het afgelopen jaar aanvullingen hebben gekregen. Ook veel correcties van namen van kapiteins en vooral van schepen konden worden doorgevoerd. Als gevolg van ziekte loopt dit proces helaas vertraging op. De verwachting is dat – evenals vorig jaar april – het aantal pagina’s in totaal met circa 100 zal toenemen.