J.C.M. Warnsinck-prijs voor em.prof.dr. Henk den Heijer

Henk den Heijer

Op 14 mei 2021 tijdens het symposium ‘Maritieme weerspiegelingen’ heeft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, dr. Annette de Wit, de J.C.M. Warnsinck-prijs 2020 uitgereikt aan em.prof.dr. Henk den Heijer (Universiteit Leiden). Zijn verdiensten voor de maritieme geschiedenis zijn groot. Weliswaar is hij zich pas op latere leeftijd met de zeegeschiedenis gaan bezighouden, van toen af echter heeft hij met een enorme werkkracht en deskundigheid bijzonder veel werk op dit terrein verzet en is hij nog steeds actief. Niet alleen als medewerker en vervolgens als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, aan welke instelling hij vele studenten voor het gebeuren ter zee heeft weten te interesseren in colleges, onderzoeksseminars en in de begeleiding van promovendi/ae. Maar ook heeft hij zich ontplooid als een vruchtbaar onderzoeker en auteur van boeken en artikelen op een breed terrein van het Nederlandse maritieme verleden. Hij draagt zijn kennis en visie, waar nodig, ook uit in het publieke debat. Daarnaast heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor het werk van de Linschoten Vereeniging en voor het vastleggen in geschrift en in museale objecten van de visserijgeschiedenis van Scheveningen. Het grote project van een nieuwe uitgave van de meerdelige Maritieme Geschiedenis van Nederland, zowel digitaal als in gedrukte vorm, vindt onder zijn inspirerende leiding plaats. Meer informatie

De prijs, vernoemd naar de marineofficier, zeehistoricus en latere Utrechtse hoogleraar maritieme geschiedenis Johan Carel Marinus Warnsinck (1882-1943), wordt sedert 1990 – in principe tweejaarlijks – uitgereikt aan iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeegeschiedenis. De prijs bestaat uit een oorkonde en een fraaie, gegraveerde replica van een 17e-eeuwse passer. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging om in aanmerking te komen, maar alleen leden kunnen nomineren. Het bestuur van de vereniging kent de prijs toe namens de Vereniging en de uitreking vindt plaats tijdens de voor- of najaarsledenvergadering.

Meer informatie