Archief Fagel, 1513-1927 (Nationaal Archief)

Het archief Fagel bestaat uit drie hoofdgroepen: stukken van persoonlijke aard, stukken van ambtelijke aard en briefwisselingen. De stukken van persoonlijke aard bevat overwegend benoemingen en overige particuliere stukken over de levensloop van diverse leden van het geslacht Fagel. De familie speelde in de 18de eeuw een belangrijke rol in de ambtenarij op generaliteitsniveau. De stukken van ambtelijke aard zijn opgesteld in hun hoedanigheid als griefier, het grieffiersarchief. Dit archief bevat stukken over de griffie en het ambt van de griffier, indices op de resoluties van de Staten-Generaal, agenda’s en registers van uitgaande brieven, stukken over de werkzaamheden van de diverse generaliteitscolleges, de prins van Oranje. Daarnaast zijn er stukken over gewestelijke zaken, over de financiën, leger en vloot, buitenlandse zaken, religie en kerkelijke zaken, juridische zaken, Generaliteitslanden, VOC, WIC, en Suriname. De laatste hoofdgroep bevat briefwisselingen voor de periode 1672-1688 en vanaf 1700 tot het einde van de 19de eeuw met familieleden en gezanten.

Archief Fagel