De koloniale overheersing vanuit het perspectief van kinderen

Dit themanummer van BMGN– Low Countries Historical Review 135:3-4 (2020) neemt een radicale positie in in het voortdurende debat over het Nederlandse en Belgische kolonialisme. Niet zozeer door een controversiële mening naar voren te brengen – hoewel we wel degelijk het historische debat willen stimuleren – maar vooral door een ongebruikelijk perspectief in te nemen. De auteurs van ‘Child Separation: Post(Colonial) Policies and Practices in the Netherlands and Belgium’, werpen een nieuwe blik op de Europese bemoeienis met de Nederlandse en Belgische kolonies door de ogen en ervaringen van kinderen.

Dit themanummer is een initiatief van Geertje Mak, Marit Monteiro en Elisabeth Wesseling die de auteurs bijeenbrachten en de inleiding schreven, en komt voort uit het onderzoeksproject ‘Children as Objects and Agents of (Post)Colonial Change’ (COACC), dat is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. De auteurs benadrukken dat kinderen ook zelf een zeker zeggenschap (‘agency’) hadden. Hun ervaringen staan haaks op dominante koloniale vertogen over ‘ethische’ of ‘beschavende’ politiek, en hun verhalen laten ons toe de ‘agency’ van deze kinderen en hun ouders onder (post)koloniaal bewind te onderscheiden.

In dit dubbelnummer bieden de negen bijdragen een breed overzicht in tijd en plaats. Bente de Leede bestudeert Sri Lanka onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en laat zien hoe vertegenwoordigers van de Nederlandse Gereformeerde Kerk kinderen voorbereidden op het uitvoeren van diensten voor de VOC na het afronden van hun schoolopleiding.
Meer informatie