Nieuwsbrief MarHisData

Thumbnail_stichting_maritiem

Nieuwsbrief nr. 34, mei 2017

Jaarbericht 2016
Op 11 mei is het Jaarbericht verzonden, zoals altijd samengesteld door onze medewerker ing. Marius Esman. Er waren diverse verzoeken binnengekomen om dit verslag in het vervolg digitaal aan te leveren, waaraan het bestuur gehoor heeft gegeven. Het levert bovendien enkele honderden euro’s besparing op aan inkten, enveloppen en porti.

Vernieuwing website
Na een deel van de winter gebruikt te hebben om te analyseren aan welke specificaties de vernieuwde database en website moeten voldoen is onze programmeur begin maart begonnen met de techniek. Hij hoopt in het najaar een eerste concept te kunnen laten zien, waarna bij akkoordbevinding met het testen door de gebruikers kan worden begonnen. De planning is dat voor de zomer van 2018 het systeem geheel operationeel is.

Op 11 en 12 maart j.l. is onze site gedurende bijna twee dagen niet bereikbaar geweest, zeer waarschijnlijk als gevolg van een DDOS aanval.

Raad van Advies
Op 8 mei hield het bestuur in de Fryske Akademy te Leeuwarden een bestuursvergadering, die werd gevolgd door de jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de Raad van Advies. Onderwerpen van gesprek vormden onder meer:

a) Onze financiële situatie, die dankzij enige bezuinigingen en meevallers tot en met 2020 een gezonde begroting laat zien, welke door toegezegde sponsorgelden volledig is gedekt.

b) Het bestand aan vrijwilligers dat weliswaar vrijwel constant blijft, maar wel veroudert. Door omstandigheden valt het team aan fotografen binnen de Groninger Archieven helaas uiteen, waardoor diverse standplaatsen van notarissen nog niet kunnen worden onderzocht. Het bulkwerk aan archiefonderzoek en aan de Maritieme Kronieken lijkt voor een belangrijk deel wel te zijn volbracht. De verwerking van alle verzamelde gegevens tot het samenstellen van biografieën van de schepen vergt veel tijd en specialistische kennis. We hebben hiervoor enkele dames en heren in opleiding genomen.

c) De hoofdmoot vormden onze website en database die momenteel worden vernieuwd. Onze systeembouwer is hard aan het werk om in eerste instantie de langzamerhand verouderde software te vervangen. Vervolgens zal de website onder handen worden genomen. Ap Bouman liet een demo zien van hoe de website er uit zou kunnen zien, waarbij de nadruk zal liggen op gebruiksvriendelijkheid, snelle toegankelijkheid van gegevens en het maken van selecties. Vooral aan het laatste aspect heeft de wetenschap grote behoefte. Ook wordt gewerkt aan het veel toegankelijker maken van de Kronieken.

d) Er werd gefilosofeerd over ideeën die binnen het bestuur leven om te waarborgen dat de verzamelde informatie voor de toekomst wordt geborgd. De ideeën en adviezen van de Raad worden door het bestuur op hoge prijs gesteld.

Research
Door ziekte en door verhuizing van een van de leidende krachten is de fotografie van akten in de Groninger Archieven helaas stilgevallen. Het bestuur beraadt zich op een oplossing.

Bij Tresoar in Leeuwarden zijn onlangs ruim 500 foto’s geschoten van koopakten uit Harlingen over de periode 1839-1869. Zijn deze foto’s eenmaal verwerkt, dan betekent dat een aanzienlijke verrijking van het aantal akten en mogelijk bijlbrieven.

Maritieme Kronieken
In de loop van februari 2017 is uit de handen van Bert en Gerdy Kruidhof Kroniek 1914 ontsproten van 275 pagina’s groot. Hij is op de site te vinden. Hun volgende project is jaargang 1916, die in juli op de site kan worden verwacht en meer dan 300 pagina’s zal beslaan. De pers besteedde in die jaren uiteraard veel aandacht aan de grote verliezen aan Nederlandse schepen als gevolg van mijnen, torpederen, artilleriebeschietingen en het plaatsen van bommen na entering door watervliegtuigen of onderzeeërs.

In april is op de site een begin gemaakt met de verversing van de kronieken die gedurende het afgelopen jaar aanvullingen hebben gekregen. Ook veel correcties van namen van kapiteins en vooral van schepen konden worden doorgevoerd. Als gevolg van ziekte loopt dit proces helaas vertraging op. De verwachting is dat – evenals vorig jaar april – het aantal pagina’s in totaal met circa 100 zal toenemen.