Archief Gezantschap Zwitserland, 1914-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap in Zwitserland bevat voor de periode 1914-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie en het personeel. Er zijn ook stukken inzake de Volkenbond te Genève, handelsvoorlichting (inclusief van de Kamers van Koophandel), betreffende de Rijnvaart en de naoorlogse economische toestand.

Archief Gezantschap Zwitserland

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 (Nationaal Archief)

Het archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 bevat stukken over de voorbereidingen voor de conferenties in Barcelona en Genève, notulen en verslagen van de conferenties, nota’s en persoonlijke aantekeningen van de Nederlandse gedelegeerden, resoluties van de Volkenbond, en diverse conceptrapporten met betrekking tot de besproken vraagstukken omtrent de internationale handelspolitiek, vrij verkeer van goederen, spoorverbindingen, scheepvaartrechten en de toegang tot havens.

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie

Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade en het Consulaat(-Generaal) in Zwitserland, 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevatten stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden (eigendomsrecht, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog w.o. oorlogsschadeclaims), openbare orde en gezondheidszorg, verkeer en vervoer (Rijnvaart, luchtvaart, media), de economie en de economische betrekkingen van Zwitserland met het buitenland, sociale kwesties, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden (ruimteonderzoek en kernenergie), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zwitserland (w.o. defensie, wapenleveranties, burgerbescherming en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland