Noord-Zuid-dualiteit (maritieme en continentale sferen) (DANS)

Het onderzoeksproject Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie richt zich in de eerste plaats op samenleving in Europa benoorden de Alpen met de nadruk op de periode van de Bronstijd tot in de volle Middeleeuwen.  In dit verband wordt aanzienlijke aandacht besteed aan het archeologisch- historische cultuurlandschap van prehistorie tot in de Middeleeuwen en de relatie met behoud en beheer. Het ‘Leitmotiv’ is dat de Lage Landen een ontmoetingsgebied vormen van twee culturele invloedssferen: een maritieme op de Noordzee gerichte en een continentale op het stroomgebied van Rijn en Maas georienteerde. Deze invloedssferen verbinden onze gewesten met het Baltische gebied, Centraal- en Zuid-Europa. De contrasten en interactie tussen deze maritieme en continentale sferen over de lange termijn van ca. 1500 voor tot 1500 na Christus vormen de centrale thematiek.

Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1945 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave behandelt het buitenlandse beleid van Nederland in de periode 1848-1945. Thema’s die de revue passeren zijn onder meer het bestuur in Nederlands-Indië, besprekingen over het beheer van de Rijn, Schelde en Maas, en het handelsbeleid tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied

Archief Gezantschap Zwitserland, 1914-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap in Zwitserland bevat voor de periode 1914-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie en het personeel. Er zijn ook stukken inzake de Volkenbond te Genève, handelsvoorlichting (inclusief van de Kamers van Koophandel), betreffende de Rijnvaart en de naoorlogse economische toestand.

Archief Gezantschap Zwitserland

Archief Commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen, 1951-1954 (Nationaal Archief)

De archieven van de commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen bevatten stukken betreffende de werkzaamheden van deze commissies die als belangrijkste onderwerp hadden de verbinding van Antwerpen met de Rijn; het kanaal Gent-Terneuzen en de verbinding tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal. Het archief bevat het eindverslag (met kaarten) van de Onderhandelingscommissie, uitgebracht in 1954.

Archief Commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen

Archief Ambassade Luxemburg, 1947-1965 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 bevat stukken over de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap, zoals de Benelux en de Europese Economische Gemeneeschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg.

Archief Ambassade Luxemburg