Archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer, 1814-1953 (Nationaal Archief)

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Het archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer, 1814-1953 is primair ingedeeld per ministerie. Het grootste deel betreft de comptabiliteit van het departement van Financiën en daaronder ressorterende diensten zoals: de Algemene Rijkskassier, de provinciale Ontvangers-generaal, het Agentschap van Financiën, het Amortisatiesyndicaat, de ontvangers der domeinen. Er is een serie staatsrekeningen over de jaren 1823-1899. De uitgaven van het ministerie van Koloniën betreffen alleen de in Nederland gedane uitgaven. Onder het hoofd Koloniën zijn ook ondergebracht de verantwoordingsstukken bij de rekeningen van aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproducten (1875-1938), met gegevens over de opbrengst van veilingen van koffie, kinabast, tin en andere producten. Daarnaast zijn er stukken over de verantwoording van betalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië uit de jaren 1863-1868, met lijsten van slaven per plantage en per plantage-eigenaar (ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief). Er zijn  tevens o.a. archiefbestanddelen Buitenlandse Zaken, Oorlog, Marine, Koloniën (Oost-Indië), West-Indië.

Archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer

Archief Koloniën 1850-1900, 1850-1932 (Nationaal Archief)

Het ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de inrichting van het koloniaal bestuur in Oost-Indië, West-Indië (Suriname, Curaçao en overige eilanden) en tot 1872 de Kust van Guinea. Ook de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen werden in Den Haag opgesteld. Het omvangrijke archief bestaat grotendeels uit een chronologisch geordend verbaal, met indices en klappers als toegangen. Het bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen, maar is ook een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebieden zelf. De ingekomen registers bevatten Oost-Indische besluiten (1850-1932) en afschriften van alle door de Gouverneur-Generaal genomen besluiten, vergelijkbaar met de West-Indische gouvernementsjournalen, met afschriften van besluiten van de gezaghebbers in Suriname, Curaçao en de Kust van Guinea.
Een belangrijke bron over Oost-Indië vormen vanaf 1869 de zogenaamde mailrapporten. Deze mailrapporten bevatten talrijke bijlagen zoals: adviezen van de Raad van Indië, rapporten van de commandanten van leger (KNIL) en marine, rapporten van residenten, verslagen van reizen en onderzoekingen, overzichten en staten van financiële en economische aard. Bij de buiten het verbaal gehouden stukken zijn er onder meer bescheiden betreffende de oorlog in Atjeh.

Archief Koloniën 1850-1900

Archief Koloniën, 1814-1849 (Nationaal Archief)

Het ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de inrichting van het koloniaal bestuur in Oost-Indië, West-Indië (Suriname, Curaçao en overige eilanden) en tot 1872 de Kust van Guinea (Ghana). Ook de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen werden in Den Haag opgesteld. Het omvangrijke archief bestaat grotendeels uit een chronologisch geordend verbaal, met indices en klappers als toegangen. Het bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen, maar is tevens een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebieden zelf, als gevolg van de uitgebreide rapportage vanuit de koloniën aan Den Haag. Zo bevatten de ingekomen registers Oost-Indische besluiten afschriften van alle door de Gouverneur-Generaal genomen besluiten, vergelijkbaar met de West-Indische gouvernementsjournalen, met afschriften van besluiten van de gezaghebbers in Suriname, Curaçao en de Kust van Guinea.
Bij het hoofdarchief zijn gedeponeerd de archieven van de Raad van Koophandel en Koloniën (1814-1818) en van de Commissaris voor de Koloniën te Amsterdam (1813-1829).

Archief Koloniën, 1814-1849