Onderzoeksgids Emigratie, 1945-1967 (Huygens ING)

Deze onderzoeksgids maakt personen, overheidsinstellingen en particuliere organisaties zichtbaar die hetzij direct of indirect een rol hebben gespeeld in het naoorlogse Nederlandse emigratiebeleid. Van deze actoren zijn de werkzaamheden, onderlinge relaties en archieven onderzocht.

Onderzoeksgids Emigratie

Archief Consulaat-Generaal Toronto, 1929-1954 (Nationaal Archief)

Het consulaat(-generaal) te Toronto werd in 1862 opgericht. Het archief, 1929-1054, bevat agenda’s en overige stukken over consulaire zaken. Ook zijn er stukken over Nederlandse emigranten, naturalisatie, het verenigingsleven maar bv. ook scheepsverklaringen.

Archief Consulaat-Generaal Toronto

Archief Consulaat-Generaal Montreal, 1916-1954 (Nationaal Archief)

De werkzaamheden van het consulaat-generaal te Montreal waren met name gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort verblijvende Nederlanders. Politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Ottawa. Het archief van het consulaat-generaal te Montreal, 1916-1954 bevat onder andere stukken over de emigratie van Nederlanders naar Canada, stukken over verschillende handelsbetrekkingen en scheepvaartaangelegenheden en stukken over de deelname van Canada aan de Tweede Wereldoorlog.

Archief Consulaat-Generaal Montreal

Archief Internationale Vluchtelingen Organisatie, 1945-1953 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 stukken over aspecten van migratie en opvang. Het gaat om stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Ook zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken over scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Archief Internationale Vluchtelingen Organisatie