Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Thumbnail_KZGW

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreiden, voornamlijk met betrekking tot Zeeland. Daarnaast is het Zeeuwsch Genootschap eigenaar van een collectie die vanaf 1769 is opgebouwd.

Overzicht collectie
Vele tienduizenden objecten op het gebied van kunst, kunstnijverheid, historische voorwerpen, naturalia, boeken, handschriften, tekeningen, prenten etc. Zie de website van het KZGW. Op maritiem-historisch gebied zijn vooral de collecties Zelandia Illustrata (prenten, tekeningen etc.), kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen van belang.

Publicatiereeksen
– Archief (jaarlijkse uitgave);
– Tijdschrift Zeeland (kwartaaluitgave).

Activiteiten
Lezingen (jaarlijks o.a. 2 of 3 series van drie lezingen), symposia, excursies en collectiepresentaties.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Tel. 0118-654347
Openingstijden secretariaat:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.45 uur
Website
Mailadres

Huygens Instituut – KNAW

Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en cultuur, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis en Digital Humanities.

Een democratische samenleving als de Nederlandse heeft weldenkende en actief participerende burgers nodig, bewust van hun identiteit en in staat verstandige keuzes te maken. Betrokkenheid bij de maatschappij kan echter moeilijk bestaan zonder een idee van hoe deze tot stand is gekomen en begrip van de werking. Cultuurparticipatie en goed up-to-date onderwijs in geschiedenis, taal en cultuur zijn daarbij essentieel. De basis hiervoor wordt gelegd door hoogwaardig onderzoek in de geesteswetenschappen. Als grootste onderzoeksinstituut in de Nederlandse humaniora speelt het Huygens ING daarbij een vooraanstaande rol.

Collecties
Bronnen, data en tools
Maritimecarreers.eu
Prizepapers

Contactgegevens
Adres:
Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam
Tel. 020 – 224 68 00
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Fries Scheepvaart Museum

Thumbnail_FriesSchM

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek vertelt de verhalen van de Friese Scheepvaart, van de middeleeuwse internationale handelsvaart tot de Sneekweek en alles wat daar tussenin zit. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de Friese kustvaart naar de Oostzee en Zuid-Europa, de Friese admiraliteit, Friezen bij de VOC, scheepsbouw in Friesland, scheepssier, trekschuiten, beurtvaart, vier eeuwen binnenvaart, skûtsjesilen, vervoer over bevroren waterwegen, zeevisserij, binnenvisserij, zeilsport, watersport en de Sneekweek. In het museum is ook aandacht voor de geschiedenis van de stad Sneek en omgeving. De lokale geschiedenis is nauw verweven met het maritieme verleden.

Collectie
Er is een vaste opstelling, maar ook ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Er is een groot kindermuseum met tal van activiteiten. Voor onderzoekers is er een bibliotheek (ruim 12.000 titels), een archief en een fotocollectie. De gehele collectie (voorwerpen en foto’s) is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de eigen website. Ook de bibliotheekcatalogus en de archiefinventarissen zijn online beschikbaar.

Overzicht collecties
782 voorwerpen in totaal
458 scheepsmodellen
1275 scheepsafbeeldingen
1063 scheepsonderdelen
227 voorwerpen scheepssier
72 navigatie-instrumenten
341 zeemanssouvenirs
712 zee- en waterkaarten
3512 scheepsbouwtekeningen
1607 scheepsbouwgereedschappen
82 voorwerpen visserij
677 voorwerpen Friese scheepvaart (rest)
436 voorwerpen banistiek (vlaggen, vaandels en vleugels)
2688 (water)sportprijzen
277 scheepstegels
1372 voorwerpen vervoer over ijs
541 munten en penningen
1341 voorwerpen kleding en streekdracht
7101 voorwerpen stad- en streekgeschiedenis
46.780 foto’s\
7.902 boeken
613 tijdschriften met daaruit geïndexeerd: 4.295 tijdschiftartikelen

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Database
De collectie is toegankelijk via de website van het museum. In de database zijn per 1 juli 2016 de (deels nog onvolledige) gegevens van ruim 16.000 unieke koopvaardijschepen opgeslagen. De schatting is dat te zijner tijd circa 17.500 verschillende schepen in de database zullen worden opgenomen. Het aantal foto’s van schepen in de database bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Adres:
Kleinzand 16
8601 BH Sneek
Tel. 0515 – 41 40 57
Openingstijden:
– maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Stichting Maritiem-Historische Databank

Thumbnail_stichting_maritiem

De maritieme geschiedenis wordt aanschouwelijk gemaakt in maritieme musea. Gegevens over schepen, scheepswerven en rederijen zijn hoofdzakelijk opgeslagen in particuliere collecties, evenals foto’s, tekeningen, knipsels, films en ander beeldmateriaal.

Musea zijn overwegend ingesteld op het tentoonstellen van objecten die de rijke maritieme geschiedenis van ons land tot leven brengen. Voor dataopslag bestaat – vooral vanwege de kosten van onderzoek en verwerking – veel minder belangstelling.

De kring van particuliere scheepvaartdocumentalisten wordt echter geleidelijk kleiner. Dit heeft tot gevolg dat jarenlang opgebouwde privé-collecties een onzeker lot is beschoren. Een ander probleem is dat belangrijke openbare archieven wegens ruimtegebrek hun oude bestanden digitaliseren en/of gedeeltelijk vernietigen, waardoor de toegang wordt bemoeilijkt en gedetailleerd onderzoek praktisch onmogelijk wordt.

Daarom richtte een groep ervaren scheepvaartdocumentalisten in 2005 de Stichting Maritiem-Historische Databank, kortweg ‘Marhisdata’, op. Doel is het over de periode vanaf het jaar 1813 op verantwoorde wijze (doen) verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens met betrekking tot alle onder de vlag van de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en de (voormalige) overzeese koloniën in de vaart gebrachte koopvaardijschepen.

De onderzoekers wonen verspreid over geheel Nederland en hebben allen vele jaren ervaring in gedegen archiefonderzoek. Daarnaast heeft een aantal van hen zeer gewaardeerde publicaties op zijn naam staan. Bij het onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgegaan van authentieke documenten, zoals bijlbrieven, eigendomsbewijzen, zeebrieven, notariële akten, het Kadaster en scheepvaartregisters. Belangrijke aanvullende informatie wordt geput uit contemporaine couranten, tijdschriften en andere goede naslagwerken. Het aantal unieke schepen in de database bedraagt op 1 juli 2016 ruim 16.000, en zal uiteindelijk circa 17.500 bedragen. Het aantal in de database opgenomen foto’s van schepen bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Postadres:
Stichting Maritiem-Historische Databank
t.a.v dr. Jurjen Leinenga, secretaris
Houtweg 337
7823 PW EMMEN

Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen is een museum dat trots is op 5000 jaar cultuur en visserij in (en vanuit) de delta van Rijn en Maas, en met de stad Vlaardingen als vertrekpunt verleden, heden en toekomst van de regio onderzoekt, bewaart en presenteert. Het museum doet dit met en voor de inwoners van de regio. Het exploiteert voor dit doel een museale collectie.

Collectie
Museum Vlaardingen heeft een uiteenlopende cultuur-historische collectie variërende van bouwfragmenten, beeldmateriaal (schilderijen, prenten, grafiek, negatieven en foto’s), (scheeps)modellen, textiel (vaandels en kleding), archiefmateriaal, audiovisueel materiaal, bibliotheekmaterialen, uiteenlopende voorwerpen zoals productverpakking, aandenkens, gereedschappen, vervoermiddelen, naturalia, numismatica, beeldhouwwerken, sieraden, vangtuig, scheepsuitrusting en voorschriften. In totaal bestaat de collectie uit circa 20.000 voorwerpen, archivalia en bibliotheekmaterialen.

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Uitzending opening Boer en Burcht
Omroep Vlaardingen 12-04-2018

Contactgegevens
Bezoekadres:
Westhavenkade 56
3131 AG Vlaardingen
Postadres:
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur;
– op maandagen gesloten.
Website
Mailadres
Nieuwsbrief