Fryske Akademy – KNAW

Thumbnail_Fryske_Akademy

Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers om de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Activiteiten
– Jaarlijks symposium werkgroep maritieme geschiedenis;
– Halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten werkgroep maritieme geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres: Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Postadres: Postbus 54 , 8900 AB Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 2131414
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Website
Mailadres

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

Thumbnail_Nationaal_Redding_Museum

Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten. Beleef het mee in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Het museum vertelt de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Het museum is vernoemd naar Dorus Rijkers (1847-1928), een van de bekendste Nederlandse redders. Voor jong en oud is er van alles te zien en te doen. Ervaar hoe windkracht 10 aanvoelt, beleef de wilde zee met de vaarsimulator en verstuur zelf een bericht in morse. Dagelijks zijn er rondvaarten met een motorstrandreddingboot door de binnenhaven van Den Helder.

Overzicht collectie
– Afbeeldingen/ schilderijen – circa 600 stuks
– Beelden – circa 20 stuks
– Documenten- circa 400 stuks
– Foto’s, dia’s en ansichten- circa 2100 stuks
– Geluid- en beelddragers- circa 100 stuks
– Instructiemiddelen – circa 45 stuks
– Keramiek – circa 20 stuks
– Kleding en schoeisel – circa 100 stuks
– Modellen – circa 120 stuks
– Navigatiemiddelen – circa 110 stuks
– Onderscheidingen en huldeblijken – circa 550 stuks
– Reddingsmiddelen – circa 200 stuks
– Scheepstoebehoren – circa 100 stuks
– Vaartuigen – circa 25 stuks
– Verbindingsmiddelen – circa 60 stuks
– Vlaggen- circa 26 stuks
– Overig/divers – circa 250 stuks

Link collectie
Maritiem Digitaal

Contactgegevens
Bezoekadres:
Willemsoord 60 G
1781 AS Den Helder
Tel. 0223-618320
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’

Thumbnail_Onze_Vloot

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ heeft ten doel:
– de Nederlandse maritieme sector te ondersteunen;
– deze onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en de overheid en hen voor de Nederlandse maritieme sector te interesseren;
– de maritieme belangstelling en betrokkenheid van de leden in hun onderlinge verkeer te bevorderen; alles in de meest ruime zin des woords.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– mede met gebruikmaking van de bij haar leden aanwezige kennis en ervaring, de belangstelling voor en de kennisname van de belangen van de Nederlandse maritieme sector in al zijn geledingen en aspecten te bevorderen;
– het (doen) uitgeven van een maritiem opinieblad en het in stand houden van een ‘website’;
– het onderhouden van contacten met de media teneinde de Nederlandse maritieme belangen en de ontwikkelingen, welke daarin plaatsvinden op politiek, technologisch en economisch terrein, toe te lichten en te becommentariëren;
– jongeren te interesseren voor de Nederlandse maritieme sector;
– het houden van congressen, lezingen, excursies en dergelijke activiteiten;
– het samenwerken met Nederlandse en buitenlandse verenigingen, internationale maritieme organisaties, instellingen en dergelijke welke een vergelijkbaar doel nastreven;
– het verrichten van andere activiteiten, welke aan haar doelstelling dienstbaar zijn.

Contactgegevens
Postadres:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Website
Mailadres

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Thumbnail_NIMH

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie, maakt die toegankelijk voor een breed publiek, publiceert wetenschappelijke studies, geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de Defensietop, levert een bijdrage aan de militaire doctrinevorming en beschrijft lopende operaties.

Collectie
Het NIMH beheert ongeveer 10 km aan boeken, tijdschriften, documentatiemateriaal, kaarten, foto’s en films. De collectie documentatiemateriaal bestaat vooral uit documenten over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië. De beeldcollectie van het NIMH bestaat uit circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s, digitale fotobestanden en duizenden films en video’s met betrekking tot de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. De bibliotheekcollectie van het NIMH bestaat uit publicaties over Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bevat de collectie ook vele boeken over onder meer de internationale operaties van de krijgsmacht, de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië en de krijgsmacht in de Koude Oorlog.

Link collectie
Maritiem digitaal

Publicatiereeksen
– Jaarlijks brengt het NIMH een aantal boeken uit;
– Jaarboek Koninklijke Marine;
– Handboek militaire geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 35
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Tel. (Algemeen) 070 – 316 58 36
Tel. (Studiezaal) 070 – 316 28 47
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur
Website
Mailadres

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Thumbnail_KZGW

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreiden, voornamlijk met betrekking tot Zeeland. Daarnaast is het Zeeuwsch Genootschap eigenaar van een collectie die vanaf 1769 is opgebouwd.

Overzicht collectie
Vele tienduizenden objecten op het gebied van kunst, kunstnijverheid, historische voorwerpen, naturalia, boeken, handschriften, tekeningen, prenten etc. Zie de website van het KZGW. Op maritiem-historisch gebied zijn vooral de collecties Zelandia Illustrata (prenten, tekeningen etc.), kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen van belang.

Publicatiereeksen
– Archief (jaarlijkse uitgave);
– Tijdschrift Zeeland (kwartaaluitgave).

Activiteiten
Lezingen (jaarlijks o.a. 2 of 3 series van drie lezingen), symposia, excursies en collectiepresentaties.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Tel. 0118-654347
Openingstijden secretariaat:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.45 uur
Website
Mailadres

Huygens ING – KNAW

Thurmbnail_Huygens

Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis en Digital Humanities.

Een democratische samenleving als de Nederlandse heeft weldenkende en actief participerende burgers nodig, bewust van hun identiteit en in staat verstandige keuzes te maken. Betrokkenheid bij de maatschappij kan echter moeilijk bestaan zonder een idee van hoe deze tot stand is gekomen en begrip van de werking. Cultuurparticipatie en goed up-to-date onderwijs in geschiedenis, taal en cultuur zijn daarbij essentieel. De basis hiervoor wordt gelegd door hoogwaardig onderzoek in de geesteswetenschappen. Als grootste onderzoeksinstituut in de Nederlandse humaniora speelt het Huygens ING daarbij een vooraanstaande rol.

Collecties
Bronnen, data en tools

Contactgegevens
Adres:
Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam
Tel. 020 – 224 68 00
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Fries Scheepvaart Museum

Thumbnail_FriesSchM

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek vertelt de verhalen van de Friese Scheepvaart, van de middeleeuwse internationale handelsvaart tot de Sneekweek en alles wat daar tussenin zit. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de Friese kustvaart naar de Oostzee en Zuid-Europa, de Friese admiraliteit, Friezen bij de VOC, scheepsbouw in Friesland, scheepssier, trekschuiten, beurtvaart, vier eeuwen binnenvaart, skûtsjesilen, vervoer over bevroren waterwegen, zeevisserij, binnenvisserij, zeilsport, watersport en de Sneekweek. In het museum is ook aandacht voor de geschiedenis van de stad Sneek en omgeving. De lokale geschiedenis is nauw verweven met het maritieme verleden.

Collectie
Er is een vaste opstelling, maar ook ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Er is een groot kindermuseum met tal van activiteiten. Voor onderzoekers is er een bibliotheek (ruim 12.000 titels), een archief en een fotocollectie. De gehele collectie (voorwerpen en foto’s) is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de eigen website. Ook de bibliotheekcatalogus en de archiefinventarissen zijn online beschikbaar.

Overzicht collecties
782 voorwerpen in totaal
458 scheepsmodellen
1275 scheepsafbeeldingen
1063 scheepsonderdelen
227 voorwerpen scheepssier
72 navigatie-instrumenten
341 zeemanssouvenirs
712 zee- en waterkaarten
3512 scheepsbouwtekeningen
1607 scheepsbouwgereedschappen
82 voorwerpen visserij
677 voorwerpen Friese scheepvaart (rest)
436 voorwerpen banistiek (vlaggen, vaandels en vleugels)
2688 (water)sportprijzen
277 scheepstegels
1372 voorwerpen vervoer over ijs
541 munten en penningen
1341 voorwerpen kleding en streekdracht
7101 voorwerpen stad- en streekgeschiedenis
46.780 foto’s\
7.902 boeken
613 tijdschriften met daaruit geïndexeerd: 4.295 tijdschiftartikelen

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Database
De collectie is toegankelijk via de website van het museum. In de database zijn per 1 juli 2016 de (deels nog onvolledige) gegevens van ruim 16.000 unieke koopvaardijschepen opgeslagen. De schatting is dat te zijner tijd circa 17.500 verschillende schepen in de database zullen worden opgenomen. Het aantal foto’s van schepen in de database bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Adres:
Kleinzand 16
8601 BH Sneek
Tel. 0515 – 41 40 57
Openingstijden:
– maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres