Archief Gezantschap Noorwegen, 1918-1945 (Nationaal Archief)

De archieven van het Gezantschap te Noorwegen en van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Noorse regering tijdelijk te Londen (gedurende de Tweede Wereldoorlog) bevatten onder meer stukken over consulaire bijstand, stukken betreffende lucht- en scheepvaart, stukken betreffende de handelssituatie en handelsverdragen en stukken betreffende de Noorse en internationale politiek.

Archief Gezantschap Noorwegen

Archief BuZa / A-dossiers, 1815-1940 (Nationaal Archief)

De BuZa A-dossiers van de afdeling Politieke Zaken behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, en bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties,  visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder meer stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken en de vredesconferentie.

Archief BuZa / A-dossiers

Archief College Secretarissen-Generaal, 1901-1944 (Nationaal Archief)

 Het archief van het College Secretarissen-Generaal, 1901-1944 bevat, voor de periode 1901-1924, stukken over de rechtspositie (zoals salariëring) van ambtenaren, werkzaam bij de ministeries. In 1940-1943 behandelde het college zaken die afstemming met de onderlingen secretarissen-generaal vereisten, om zo een gezamenlijk standpunt tegenover de Duitse bezettingsautoriteiten te kunnen innemen.

Archief College Secretarissen-Generaal

Archief Enquête Regeringsbeleid, 1947-1981 (Nationaal Archief)

In 1947 werd er een parlementaire enquête ingesteld naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. De commissie onderzocht een breed scala van onderwerpen: het militaire beleid, de neutraliteitspolitiek, vertrek van de regering en de eerste maanden in Londen (waaronder de problemen met D.J. de Geer), het financieel-economisch beleid, de geheime diensten, contacten met bezet Nederland (waaronder de leiding en voorlichting van ambtenaren in bezette gebieden en de contacten met het verzet), kabinetscrises, de voorbereiding van de terugkeer (de Staten-Generaal, het Militair Gezag en de Vertrouwensmannen), het beleid inzake Nederlanders in het buitenland die hulp nodig hadden en Nederlands-Indië. De commissie heeft bewust de relatie tussen koningin Wilhelmina en de regering buiten haar onderzoek gelaten, omdat de koning(in) volgens de grondwet onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk. Het werk van de commissie is gepubliceerd: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (’s Gravenhage, SDU, 1949-1956), 8 delen in 19 banden.

Archief Enquête Regeringsbeleid

Archief Algemene Rekenkamer / Londen, 1941-1946 (Nationaal Archief)

De Buitengewone Algemene Rekenkamer (1941-1946) controleerde het verblijf van de regering in Londen, de activiteiten in Suriname, de Nederlandse Antillen en Noord-Amerika. Deze dienst werd in september 1946 ontbonden, maar Ph. Keller bleef als Accountant-Generaal betrokken bij de financiële afwikkeling tot mei 1952. Tot de onderwerpen die in de dossiers aan de orde komen zijn onder andere de koopvaardijvloot en de activiteiten van Nederlandse instanties in Noord-Amerika zoals de Netherlands Purchasing Commission.

Archief Algemene Rekenkamer / Londen

Archief Kabinet der Koning, 1898-1945 (Nationaal Archief)

De belangrijkste taken van het Kabinet der Koningin waren:
– de registratie en bewaring van wetten, besluiten en andere staatsstukken;
– het voorleggen aan de Koning van alle ingekomen stukken;
– het voeren van de correspondentie namens het staatshoofd met de ministers en hoge colleges van staat;
– het opmaken en verzenden van afschriften van koninklijke besluiten;
– het behandelen van verzoekschriften.
Omdat de hoofdtaken van het Kabinet in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het archief bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met bijlagen (ingekomen stukken). De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Een relatief gering deel van het archief werd buiten het verbaal gehouden: het betreft hier onder meer stukken betreffende begrotingen van de provincies, verordeningen van gemeenten inzake de heffing van plaatselijke belastingen en verslagen van staatscommissies, vooral op terreinen als defensie en verkeer en vervoer. Wat betreft het thema Tweede Wereldoorlog zijn het verbaalarchief Londen (mei 1940-mei 1945) en het dossierarchief Londen van belang.

Archief Kabinet der Koning