Leven met water (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Deze interactieve kaart van Nederland is een onderdeel van het project Landschapsatlas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via verschillende kaartlagen toont het de omvang van het watermanagement in Nederland. Er kan gekozen worden voor verschillende historische achterliggende kaarten, waarmee de maritieme geschiedenis van een gebied inzichtelijk kan worden gemaakt.

Leven met water

Database Wrecks in Situ, 4000 v.Chr. – 20ste eeuw (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De database Wrecks in Situ (WIS) bevat gegevens over scheepswrakken en archeologische vindplaatsen onder water, onder meer over hun status en behoud.

Database WIS

De gelaagde geschiedenis van de westelijke Waddenzee (DANS)

De Westelijke Waddenzee is een dynamisch gebied dat gekenmerkt wordt door sterke getijdenstromingen, die voor zowel sedimentatie als erosie van de zeebodem zorgen. Hierdoor kunnen cultuurhistorische vindplaatsen in korte tijd vrij komen te liggen aan het bodemoppervlak, maar ook zo weer ver onder het sediment verdwijnen. De Westelijke Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld. Gemeenten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer van het cultureel erfgoed dat zich op en in de bodem van de Westelijke Waddenzee bevindt. Om gemeenten handvatten voor dit beheer te geven, is de Historisch Geo Morfologische Kaartenset voor de Westelijke Waddenzee ontwikkelt. Hierin zijn de belangrijkste datasets samengebracht die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bekende cultuurhistorische waarden op en in de bodem. Dit rapport, waarin ook een leidraad is opgenomen voor het gebruik van de data, dient als achtergrond voor de digitale bestanden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschikbaar worden gesteld. Ook wordt aandacht geschonken aan het voorspellen van de aanwezigheid van scheepswrakken.

Gelaagde geschiedenis westelijke Waddenzee

Collectie publicaties RCE

De website Landschap in Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed handelt over het Nederlandse cultuurlandschap en bevat onder meer een serie publicaties van de RCE. In deze publicaties komen ook maritiem-historische thema’s aan bod, zoals de Deltawerken.

Collectie publicaties RCE

Collecties Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed en voert wetgeving, regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie van OCW samen met de dienst ontwikkelt. De collecties van de RCE bestaan onder meer uit gedrukte, audiovisuele en digitale bronnen, foto’s, tekeningen, prenten en maritieme vondsten, en zijn doorzoekbaar op de website van de dienst.

Collecties RCE