Archief Kust van Guinea, 1658-1872 (Nationaal Archief)

Met de Kust van Guinea wordt verwezen naar de Nederlandse bezittingen op de Afrikaanse westkust, met name in het huidige Ghana. Het archief bestaat uit twee delen, verdeeld over de jaren 1658-1816 en 1816-1872. Beide gedeeltes bevatten journalen uit het fort Sint George d’Elmina, het middelpunt van het Nederlandse gezag in West-Afrika. Van de tweede periode is daarnaast ook correspondentie met andere posten op de kust aanwezig.

Archief Kust van Guinea

Archief Gouvernementssecretarie, 1684-1828 (Nationaal Archief)

Het archief van de Gouvernementssecretarie in Suriname bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat stukken van de secretarie tot 1816, waaronder correspondentie met de directie van de Sociëteit van Suriname (1728-1816) en het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en Amerika (1796-1816). Het tweede deel van het archief bestaat onder meer uit correspondentie met het Departement van Koloniën; het derde deel behelst het Bureau van het Militair Commandement.

Archief Gouvernementssecretarie

Archief Raad der Amerikaanse Bezittingen, 1801-1806 (Nationaal Archief)

De archieven van de Raad der Amerikaansche Coloniën 1801-1806 bevatten resoluties met toegangen en bijlagen uit het gewoon archief en het geheim archief, afkomstig van het hoogste bestuur, de departementen van Politie en Justitie, Commercie en Finantie, Defensie en Militie en de ambtenaren.
In de subrubrieken waaronder de koloniën zijn gerangschikt zijn diverse stukken te vinden, zoals brieven, kopieboeken, kasboeken en rekeningen,  stukken betreffende criminele processen, dagboeken van de gouverneurs-generaal, logboeken, monsterrollen van burgelijke ambtenaren, militairen en slaven in dienst van het gouvernement van de Kust van Guinea.

Archief Raad der Amerikaanse Bezittingen

Archief West-Indisch Comité, 1791-1805 (Nationaal Archief)

Het archief van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en America (1795-1800) bevat onder andere resoluties met de toegangen en bijlagen, en stukken uit de geheime archieven van de directie van het West-Indisch comité. Vergelijkbare documenten zijn bewaard gebleven van de afdelingen van het Comité, nl. Politie en Justitie, Militie en Defensie en Commercie en Finantiën.
De collecties stedelijke gedeputeerden en ambtenaren van de departementen Amsterdam en Middelburg bevatten eveneens resoluties met de toegangen daarop en bijlagen.
De stukken uit de koloniën (Suriname, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en de Kust van Guinea) zijn zeer divers, het betreft verzoekschriften, brieven, resoluties, persoonslijsten en financiële documenten en journalen van gouverneurs, waaronder Jurriaan François de Frederici (1751- 1812) die strijd voerde tegen de marrons.

Archief West-Indisch Comité

 

 

Archief Koloniën 1850-1900, 1850-1932 (Nationaal Archief)

Het ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de inrichting van het koloniaal bestuur in Oost-Indië, West-Indië (Suriname, Curaçao en overige eilanden) en tot 1872 de Kust van Guinea. Ook de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen werden in Den Haag opgesteld. Het omvangrijke archief bestaat grotendeels uit een chronologisch geordend verbaal, met indices en klappers als toegangen. Het bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen, maar is ook een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebieden zelf. De ingekomen registers bevatten Oost-Indische besluiten (1850-1932) en afschriften van alle door de Gouverneur-Generaal genomen besluiten, vergelijkbaar met de West-Indische gouvernementsjournalen, met afschriften van besluiten van de gezaghebbers in Suriname, Curaçao en de Kust van Guinea.
Een belangrijke bron over Oost-Indië vormen vanaf 1869 de zogenaamde mailrapporten. Deze mailrapporten bevatten talrijke bijlagen zoals: adviezen van de Raad van Indië, rapporten van de commandanten van leger (KNIL) en marine, rapporten van residenten, verslagen van reizen en onderzoekingen, overzichten en staten van financiële en economische aard. Bij de buiten het verbaal gehouden stukken zijn er onder meer bescheiden betreffende de oorlog in Atjeh.

Archief Koloniën 1850-1900

Archief Koloniën, 1814-1849 (Nationaal Archief)

Het ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de inrichting van het koloniaal bestuur in Oost-Indië, West-Indië (Suriname, Curaçao en overige eilanden) en tot 1872 de Kust van Guinea (Ghana). Ook de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen werden in Den Haag opgesteld. Het omvangrijke archief bestaat grotendeels uit een chronologisch geordend verbaal, met indices en klappers als toegangen. Het bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen, maar is tevens een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebieden zelf, als gevolg van de uitgebreide rapportage vanuit de koloniën aan Den Haag. Zo bevatten de ingekomen registers Oost-Indische besluiten afschriften van alle door de Gouverneur-Generaal genomen besluiten, vergelijkbaar met de West-Indische gouvernementsjournalen, met afschriften van besluiten van de gezaghebbers in Suriname, Curaçao en de Kust van Guinea.
Bij het hoofdarchief zijn gedeponeerd de archieven van de Raad van Koophandel en Koloniën (1814-1818) en van de Commissaris voor de Koloniën te Amsterdam (1813-1829).

Archief Koloniën, 1814-1849