Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Database Sonttolregisters, 1497-1857 (Tresoar en Rijksuniversiteit Groningen)

De Sonttolregisters bevatten informatie over alle schepen die in de 15de tot en met de 19de eeuw de Sont passeerden van en naar de Oostzee. Sonttolregisters Online omvat een elektronische database met gegevens over de doorvaarten uit de registers. Het project is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Database Sonttolregisters

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, 1940-1945 (Huygens ING)

Jonkheer Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (1881-1952) was tijdens het interbellum minister van Waterstaat en voorzitter van de Liberale Staatspartij. Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties, onder meer bij de koloniale mijnbouwonderneming Billiton Maatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorts minister van Oorlog. Zijn Londense dagboeken uit die jaren gaan onder andere over het Nederlandse bedrijfsleven in oorlogstijd, en zijn digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, 1568-1570 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bestaat onder meer uit rekeningen en boedelinventarissen van individuen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarvan in de jaren 1567-1570 de bezittingen in beslag werden genomen omdat zij medeplichtig zouden zijn geweest aan de Nederlandse Opstand. In de documenten kunnen ook de bezittingen van diverse kooplieden worden getraceerd.

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq, 1811-1844 (Huygens ING)

De Amsterdamse graanmakelaar Willem de Clercq (1795-1844) was vanaf 1824 secretaris en met ingang van 1831 directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM). Zijn omvangrijke dagboek is digitaal raadpleegbaar en bevat onder meer een verslag van zijn handelsreis uit 1816 die via Noord-Duitsland en het Oostzeegebied naar Sint Petersburg voerde.

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq 1811-1844

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied