Database VOC-schepen, 1598-1793 (VOCsite)

De VOCsite is gevormd rond de database die informatie over honderden VOC-schepen bevat. Verder zijn op de website gegevens te vinden over de geschiedenis van de VOC en haar handelsposten.

Database VOC-schepen

Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 1950-1968 (Huygens ING)

Dit is de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN), dat in 1946 voor het eerst werd uitgegeven en in 1969 opging in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN). Het blad focuste zich op de geschiedenis van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De uitgaves uit de jaren 1950-1969 zijn digitaal raadpleegbaar.

Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden

Archief Ambassade en Consulaten-Generaal Zuid-Afrika, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika te Pretoria en de Consulaten-Generaal in Zuid-Afrika te Johannesburg en te Kaapstad, 1955-1974  is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het algemene archief bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Zuid-Afrika met het buitenland, sociale kwesties, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden (o.a. Nederlandse oorlogsgraven, ruimteonderzoek en nucleaire ontwikkelingen), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zuid-Afrika (w.o. de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheime archief bevat verder stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen (protectoraten, apartheidsbeleid, thuislanden), buitenlandse betrekkingen, de defensie en wapenleveranties aan Zuid-Afrika en de relatie van het land met de VN en andere internationale organisaties.

Archief Ambassade en Consulaten-Generaal Zuid-Afrika

Archief Nederburgh, 1431-1965 (Nationaal Archief)

Het archief Nederburgh bestaat uit twee gedeeltes: het ambtelijk archief van S.C. Nederburgh (1762-1811) en het archief van de familie Nederburgh.
Sebastiaan Cornelis Nederburgh oefende aan het eind van de 18e eeuw het hoogste gezag uit in de Kaapkolonie van 1792 tot 1793 en Batavia van 1793 tot 1799. Ook na terugkeer in Nederland vervulde hij nog een aantal belangrijke bestuurlijke functies. Het archief van bevat vooral ambtelijke stukken over de VOC, zoals correspondentie met de Heren XVII, de handel en het plaatselijk bestuur in Azië. Het familiearchief Nederburgh gaat terug tot in de 17e eeuw met stukken van Harmen Bastiaensz (1670-1738), schout van ‘s-Heeraertsbergen en Bergambacht. Het betreft hier overwegend correspondentie over familiezaken als opleiding en nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook diverse (reis)journalen. Er zijn eveneens stukken van aanverwante geslachten, zoals La Mori, Scheltus en De Fremery. Ook is er documentatie in de vorm van publicaties.

Archief Nederburgh 

Archief Consulaat-Generaal Kaapstad, 1938-1956 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat-Generaal in Kaapstad, 1938-1956 bevat de agenda’s van de ingekomen post, alsmede documenten van organisatorische en protocollaire aard. Daarnaast zijn er archivalia die voortvloeien uit handelsbetrekkingen, economische activiteiten, migratie en culturele aangelegenheden. Verder zijn er bescheiden aanwezig aangaande de oorlogsomstandigheden als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de installatie in 1942 van de Militaire Missie te Pretoria. Voorts zijn er rapporten van de officieren belast met handelsbescherming, enkele bescheiden m.b.t. de evacuatie van de marinebasis Soerabaja naar Simonstown en stukken in relatie tot de waarneming van het Duitse consulaat tijdens de oorlog.

Archief Consulaat-Generaal Kaapstad

Archief Consulaat Durban, 1916-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Durban, 1916-1950 bevat gegevens over Nederlandse onderdanen: burgerlijke stand, nalatenschappen, naturalisatie en Nederlanderschap, desertie en repatriering van zeelieden. Voorts stukken betreffende de activiteiten van de Nederlandse militaire missie inzake onder meer dienstplicht, betalingen en demobilisatie.

Archief Consulaat Durban