Wreck Database – Forgotten Wrecks (Maritime Archeology Trust)

Deze database bevat ca. 1100 scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog. Naast een overzichtskaart is per schip ook gedetailleerde informatie beschikbaar. Bovendien zijn van een groot aantal wrakken en vondsten 3D-modellen gemaakt.

Wreck Database – Forgotten Wrecks

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918 (DANS)

The Norwegian Seamen’s Mission : a nineteenth century outreach initiative in foreign ports. Case studies of the activities of the Norwegian mission in the Netherlands, Belgium and Norway 1864-1918

Onderzoek naar de werkzaamheden van de Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918, met de nadruk op drie case studies van de vestigingen in Nederland, België en Noorwegen. Afgesloten onderzoek.

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, 1568-1570 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bestaat onder meer uit rekeningen en boedelinventarissen van individuen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarvan in de jaren 1567-1570 de bezittingen in beslag werden genomen omdat zij medeplichtig zouden zijn geweest aan de Nederlandse Opstand. In de documenten kunnen ook de bezittingen van diverse kooplieden worden getraceerd.

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw

Archief Consulaat Brussel, 1851-1945 (Nationaal Archief)

Het Nederlands consulaat te Brussel werd in 1851 opgericht, dit in verband met het toenemend aantal Nederlandse schepen dat de haven van Brussel bezocht en dat een beroep deed op consulaire faciliteiten. Het archief bevat brievenboeken en overige correspondentie plus een register van binnengekomen schepen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog fungeerde er een ‘Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders’. Dit bureau werd geopend na het vertrek van de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging uit Brussel in mei 1940. Het ressorteerde onder het departement in Den Haag en verleende consulaire bijstand aan Nederlanders in België. Het (onvolledige) archief bevat stukken over de consulaire werkzaamheden, zoals scheepvaart. Na de bevrijding van Brussel in september 1944 nam de Nederlandse consulaire dienst de taken weer over.

Archief Consulaat Brussel