Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, 1122-1499 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave geeft achtergrondinformatie over de Nederlandse handel met het Oostzeegebied in de 12e tot en met de 15e eeuw. De opgenomen bronnen betreffen veelal oorkonden, verdragen en brieven.

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585, 753-1585 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave geeft een beeld van de handel en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en West-Frankrijk, met name in de 15e en 16e eeuw. De documenten bestaan onder meer uit oorkonden, rekeningen, stedelijke verordeningen, juridische vonnissen en notariële akten.

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Archief de Jonge, 1244-1881 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat stukken en aantekeningen die door de Jonge verzameld zijn voor zijn diverse historische publicaties, overwegend in het kader van de geschiedenis van het Nederlandse zeewezen. Er zijn aantekeningen met betrekking tot diverse onderwerpen zoals loopbanen van officieren en de vlootsterkte, een aantal extract-resoluties van de Staten-Generaal en de Admiraliteiten, afschriften van brieven van diverse vlootvoogden.

Archief de Jonge

 

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden

Samen beschikken de Universitaire Bibliotheken van de Universiteit Leiden beschikken over ruim 5 miljoen boeken, databases, digitale naslagwerken en andere digitale collecties. De bijzondere collecties van de bibliotheken bestaan onder meer uit handschriften, kaarten, atlassen, prenten, tekeningen en foto’s en zijn online raadpleegbaar via Digital Special Collections. Hierin zijn ruim 50.000 afbeeldingen en 100.000 beschrijvingen van collectiestukken opgenomen.

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden