Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname, 1965-1981 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan Suriname, 1965-1981 te Paramaribo heeft betrekking op de ontwikkelingshulp aan Suriname over de periode 1968-1976 die zijn uitwerking vond in een tweetal vijfjarenplannen. In dit archief zijn van het eerste vijfjarenplan (1967-1971) de documenten over projecten van sociaal, economisch en opvoedkundige aard en de projecten van de Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen. De projecten financierden en ondersteunden onder meer gemeenschapscentra, medische instellingen, scholen en internaten, bejaarden- en kindertehuizen en de vakbeweging, en ook de restauratie van Fort Zeelandia, de universiteitsbibliotheek en het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alle drie te Paramaribo. Het archief van het tweede vijfjarenplan (1972-1976) bevat, naast accountantsrapporten en financiële overzichten, allerlei documenten over de uitgevoerde en geplande projecten op het terrein van land-, bosbouw en visserij, industrie, kartering, transport en infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en diverse grotere bouwprojecten.

 

Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname

Archief Luycx- Massis, 1648-1768 (Nationaal Archief)

Het archief Luycx- Massis bevat stukken die betrekking hebben op de werkzaamheden van Luycx- Massis voor de WIC. Het bevat brieven en memories betreffende de organisatie van d Kust van Guinea en de Antillen, een staat van ontvangsten en uitgaven van de Kamer Zeeland, en stukken in verband met een geschil tussen de Kamers Zeeland en Amsterdam over de vrije vaart.

Archief Luycx- Massis

 

Archief BuZa / A-dossiers, 1815-1940 (Nationaal Archief)

De BuZa A-dossiers van de afdeling Politieke Zaken behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, en bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties,  visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder meer stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken en de vredesconferentie.

Archief BuZa / A-dossiers

Archief Tweede Kamer Gedrukte Stukken, 1814-1940 (Nationaal Archief)

De Gedrukte Stukken bestaan uit wetsontwerpen, memories van toelichting, verslagen van commissies en nota’s van de ministers. Ze werden vóór de vergadering gedrukt, uitsluitend ten behoeve van de Kamerleden, en wel in één kolom ter breedte van de helft van de pagina, zodat er ruimte over bleef voor aantekeningen. Na afloop van de vergadering verscheen een versie in twee kolommen zonder blanco ruimte: de Bijlagen bij de Handelingen, die wel algemeen beschikbaar waren. Elke zaak die bij de Kamer aanhangig werd gemaakt kreeg in de Gedrukte Stukken een eigen, vetgedrukt nummer, waarbij aan de afzonderlijke stukken over die zaak een eigen onder¬nummer werd toegekend. In de jaren 1815-1848 waren de stukken niet genummerd, daarna werd per jaar opnieuw genummerd. Het archief bevat naast de grote serie genummerde bijlagen ook enkele afzonderlijke series, zoals bijvoorbeeld de Koloniale verslagen (over de jaren 1851-1921), verslagen van de Staatsrekening (1852-1928) en van de Algemene Rekenkamer (1851-1938). Ook is er een kleine serie kaarten en tekeningen als bijlagen van Kamerstukken (1850-1940).

Archief Tweede Kamer Gedrukte Stukken

Archief Kabinet der Koningin, 1946-1975 (Nationaal Archief)

Het archief van het Kabinet der Koningin, 1946-1975  is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk, nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is opgeborgen, rechtstreeks opvragen. In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht zijn. Deze zijn meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister. In de verzoekschriftenadministratie met de klappers daarop (inv.nrs. 13218-13333) kan gevonden worden aan welke minister een verzoekschrift of rekest is toegezonden. Wees erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in het Staatsblad en in de Staatscourant. De nummering van de wetten en Koninklijke besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) wijkt af van de nummering van de originele, ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).

Archief Kabinet der Koningin

 

Archief Algemene Rekenkamer / Londen, 1941-1946 (Nationaal Archief)

De Buitengewone Algemene Rekenkamer (1941-1946) controleerde het verblijf van de regering in Londen, de activiteiten in Suriname, de Nederlandse Antillen en Noord-Amerika. Deze dienst werd in september 1946 ontbonden, maar Ph. Keller bleef als Accountant-Generaal betrokken bij de financiële afwikkeling tot mei 1952. Tot de onderwerpen die in de dossiers aan de orde komen zijn onder andere de koopvaardijvloot en de activiteiten van Nederlandse instanties in Noord-Amerika zoals de Netherlands Purchasing Commission.

Archief Algemene Rekenkamer / Londen

Archief Algemene Rekenkamer, 1944-1981 (Nationaal Archief)

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instelling die financieel toezicht houdt op de overheid. Het archief Algemene Rekenkamer, 1944-1981 bevat notulen (met klappers) van de vergaderingen, rapportlijsten, bijlagen, verslagdossiers en jaarverslagen over de periode 1944-1981 met nadere toegangen in de vorm van agenda’s, brievenboeken en indices. Tevens zijn er controles met terugwerkende kracht gedaan inzake het financieel beheer van de Nederlandse Antillen (vanaf 1939), Suriname (vanaf 1942) en Nieuw Guinea (1955-1967). Ook is er een nota over de werkzaamheden van accountant-generaal P.H. Keller met betrekking tot de controle van de financiën van de Nederlandse regering in ballingschap gedurende de periode 1940-1947.

Archief Algemene Rekenkamer