Archief BuZa / Economische Zaken, 1919-1940 (Nationaal Archief)

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken. Het archief BuZa / Economische Zaken, 1919-1940 is op onderwerp geordend; de omvang van de dossiers loopt sterk uiteen. Het archief bevat  onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archief BuZa / Economische Zaken

Archief Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford, 1665 (Het Utrechts Archief)

Dit archief bevat in de inventaris een deel met stukken waarbij het verband met het archief niet duidelijk is. Dit deel bevat een stuk: ‘Akte van aanstelling door de Staten Generaal van Philips van Aelmonde tot extra-ordinaris kapitein-ter-zee bij het Admiraliteitscollege te Rotterdam tegen zeerovers en anderen die de zeevaart en de handel van de Republiek schaden, 1665 juli 29, met dorsale aantekening van de aflegging van de eed, 1665’

Archief Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford 

Archief Ambassade Luxemburg, 1947-1965 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 bevat stukken over de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap, zoals de Benelux en de Europese Economische Gemeneeschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg.

Archief Ambassade Luxemburg

Archief Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 (Nationaal Archief)

Het archief van de Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 bevat vaak drietalige bescheiden, protocollen en registers over de rijnvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van 1868 tot 1940 probeerden Frankrijk, Duitsland en Nederland via deze commissie bilaterale afspraken te maken voor de Rijnscheepsvaart.

Archief Rijnvaartcommissaris

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 (Nationaal Archief)

Het archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 bevat stukken over de voorbereidingen voor de conferenties in Barcelona en Genève, notulen en verslagen van de conferenties, nota’s en persoonlijke aantekeningen van de Nederlandse gedelegeerden, resoluties van de Volkenbond, en diverse conceptrapporten met betrekking tot de besproken vraagstukken omtrent de internationale handelspolitiek, vrij verkeer van goederen, spoorverbindingen, scheepvaartrechten en de toegang tot havens.

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie

Collectie prof.dr. H.J. Keuning, 1900-2000 (Drents Archief)

Prof. dr. H.J. Keuning (1904-1985) was hoogleraar/directeur van het Geografisch Instituut in Groningen. Zijn collectie omvat publicaties, knipsels, aantekeningen e.d. betreffende de geografie van vooral Noord-Nederland. Daarnaast bevat het stukken over de zeevaart en binnenscheepvaart

Collectie prof.dr. H.J. Keuning

Archief Ambassade Congo-Brazzaville, 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade Congo-Brazzaville, 1965-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden (territoriale wateren), verkeer en vervoer (luchtvaart en spoorwegen), de economie en de economische betrekkingen van Congo-Brazzaville met het buitenland (w.o. aanschaf Fokkervliegtuigen en olieraffinaderijen), culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Congo-Brazzaville.

Archief Ambassade Congo-Brazzaville