Database Dutch Atlantic connections, 1600-1795 (DANS)

Dutch Atlantic connections: the circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1600-1795
Prof. dr. H. J. den Heijer, dr. W.W. Klooster, dr. R. Paesie, dr. J. Postma, dr. C. Reinders Folmer – van Prooijen and dr. J. Jacobs (2009)
Data: 7666 voyages (expanded with further research)
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-82v-78l

Database Dutch Atlantic connections
Zie ook: KITLV

Database Maritime Stepping Stories (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In binnen- en buitenlandse wateren liggen zo’n 1500 scheepwrakken die Nederlands eigendom zijn. Het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt, samen met haar partners, voor de bescherming en het onderzoeken van dit maritieme erfgoed zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. De gegevens over de Nederlandse scheepswrakken worden verzameld in een database. Deze database is te vinden op de website Maritime Stepping Stones (MaSS). Op deze website is ook ook ander (Nederlands) maritiem erfgoed te vinden, zoals havens, kades, bruggen, gezonken steden, dorpen en prehistorische vindplaatsen.

Database MaSS

Update: Vanaf medio november 2020 zijn de gegevens Flevoland vergane schepen veiliggesteld in de database van MaSS met een eigen themapagina

Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal, 17e – 19e eeuw (Nationaal Archief)

Het Nationaal Archief heeft de series over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) uit het archief van de Staten-Generaal gedigitaliseerd. De 30.000 toegevoegde scans zijn op de website van het Nationaal Archief te bekijken.

Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal

Archief van de Amsterdamse notarissen, 1578-1915 (Stadsarchief Amsterdam)

Het Stadsarchief heeft de ambitie om het archief van de Amsterdamse notarissen, 1578-1915, binnen 10 jaar volledig online beschikbaar te stellen. Daartoe is in 2016 het ‘vliegwielproject’ Alle Amsterdamse Akten gestart via het platform Velehanden.nl. Doel van dit project is om binnen 2 jaar de omgeving en methode te ontwikkelen om deze ambitie waar te maken.

Het archief omvat o.a. de akten van notarissen met een maritieme specialisatie zoals Hendrik Schaef (werkzaam van 1636-1665), Simon van Sevenhoven (1681-1705), Mattijs Maten de Jonge (1719-1758) en Jan Verleij (1741-1775). Zie voor verdere informatie Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2.

Archief Amsterdamse notarissen

Bronnenuitgaves resolutiën der Staten-Generaal, 1576-1630 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgaves bevatten besluiten van de Staten-Generaal, het hoogste overheidsorgaan in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De papieren versies van deze resoluties uit de periode 1576-1630 worden in het Nationaal Archief bewaard. In de publicaties zijn onder meer gegevens over handel en nijverheid te vinden.

Bronnenuitgaves resolutiën der Staten-Generaal

Archief Fagel supplement, 1524-1795 (Nationaal Archief)

De familie Fagel had zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht. Dit blijkt uit de ambten die verschillende leden bekleedden. Veel familieleden waren bijvoorbeeld griffier van de Staten-Generaal. Het archief is ingedeeld in rubrieken: correspondentie van de griffiers Fagel, retroacta betreffende Generaliteitscolleges en Generaliteitsbemoeienissen. De stukken afkomstig van de Generaliteitscolleges betreffen de Staten-Generaal, Raad van State, Generaliteitsrekenkamer, Admiraliteitscolleges en het Huis van Oranje. De stukken in de rubriek Generaliteitsbemoeienissen handelen over gewestelijke zaken, militaire- en zeezaken, financiële kwesties, buitenlandse zaken, religie en kerkelijke zaken, jurisdictie en justitiële zaken. Daarnaast ook stukken over de Generaliteitslanden, de VOC en WIC, Suriname en de Antillen. De verzameling stukken van Hendrik Fagel de Oude bevat een overzicht aan gewone en secrete resoluties van de Staten-Generaal door de jaren heen (van 1585 tot 1775) en generale indices op die resoluties, zo ook voor de Staten van Holland en de Raad van State.

Archief Fagel supplement  

Archief Sweers, 1602-1674 (Nationaal Archief)

Het archief Sweers bevat stukken over de carrières van enkele familieleden in dienst van de VOC. Het betreft allereerst de schoonbroers Salomon Sweers (1611-1674) en Jeremias van Vliet (1602-1663). De meeste stukken behandelen politieke en handelsaangelegenheden te Batavia en Siam en de betrekkingen met Japan, Suratte en Perzië. Daarnaast zijn er stukken over François Mannis en Jacques Specx. Een aantal stukken van de laatste hebben specifiek betrekking op de WIC vanwege diens functie als bewindhebber van deze compagnie.

Archief Sweers