Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied

Database briefwisseling Willem van Oranje, 1549-1584 (Huygens ING)

Deze database bevat een overzicht van de correspondentie van en aan prins Willem van Oranje (1533-1584). Hieronder bevinden zich ook bronnen over de Nederlandse handel met buitenlandse Hanzesteden.

Database briefwisseling Willem van Oranje

Archief Gezantschap Australië, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap/de Ambassade Australië bevat voor de periode 1940-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Australië speelde gedurende de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de defensie van Nederlands-Indië: als plaats van opvang (internering van krijgsgevangenen en opvang van evacués) en als zetel van de Nederlands-Indische regering. Het land was tevens de operationele basis van militaire activiteiten. Ook m.b.t. de gebeurtenissen in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog zijn er diverse stukken. Eveneens zijn er stukken over de Nederlandse koopvaardij en luchtvaartpolitiek.

Archief Gezantschap Australië

Archief Gezantschap Groot-Brittannië, 1813-1954 (Nationaal Archief)

Het archief bestaat uit in drie gedeelten overgedragen archieven (1813(1913)-1937, 1937-1945 en 1945-1954). De rapporten en verslagen over de Nederlands-Britse betrekkingen en de internationale politiek hebben met name betrekking op de handel en scheepvaart, de koloniën en de handhaving van de neutraliteit. In het archief bevindt zich onder andere een briefwisseling tussen het Gezantschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tot ca. 1860) en zijn documenten te vinden met betrekking tot de Britse aanwezigheid op Sumatra en Borneo; de Conferentie van Londen (1830); de Luxemburgse Kwestie (1866); de Boerenoorlogen (1899-1902); de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog (WOI); de Vredesconferentie van Parijs (1918-1920) en de herziening van het Verdrag van 1839; de houding t.o.v. de USSR, Duitsland en de Ierse Vrijstaat; de Spaanse Burgeroorlog; de Nederlandse neutraliteit bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog (WOII), september 1939-mei 1940; de Nederlandse regering in ballingschap; Nederlandse oorlogsinspanningen; de dekolonisatie van Indonesië; de verhouding tot Duitsland en lidmaatschap van Nederland van de EGKS en de NAVO.

Archief Gezantschap Groot-Brittannië

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Archief Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 (Nationaal Archief)

Het archief van de Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 bevat vaak drietalige bescheiden, protocollen en registers over de rijnvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van 1868 tot 1940 probeerden Frankrijk, Duitsland en Nederland via deze commissie bilaterale afspraken te maken voor de Rijnscheepsvaart.

Archief Rijnvaartcommissaris

Archief BuZa / Zeeoorlogsschade, 1919-1940 (Nationaal Archief)

Na de Eerste Wereldoorlog besloot de Minister van Buitenlandse Zaken tot een regeling voor het registreren van schadeclaims door Nederlanders als gevolg van zeeoorlogsschade. Dit leidde in 1919 tot de oprichting van de Commissie en het Bureau voor Zeeoorlogsschade. Het archief bevat stukken betreffende de vergaderingen van de commissie. Verder onder meer een aantal rapporten van de commissie inzake vorderingen op voormalige oorlogvoerende mogendheden; Adviezen aan de Minister; Betaallijsten en kwitanties betreffende de uitkering van schadevergoeding; en registratiekaarten met gegevens van schepen die schade hebben geleden, met daarbij de oorzaak en het land dat schade toebracht.

BuZa / Zeeoorlogsschade, 1919-1940